Correctieronde-instellingen
  • 25 May 2022
  • Pdf

Correctieronde-instellingen

  • Pdf

Een correctieronde kan op verschillende manieren worden ingesteld. Eerst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden er nagekeken wordt. Daarna kan er worden gekozen hoe het nakijkwerk moet worden verdeeld onder de correctoren. Het is mogelijk om een concept van een correctieronde op te slaan.

Er zijn meerdere plekken in de afnameomgeving waar een correctieronde aangemaakt kan worden. Kijk hiervoor in het artikel Correctieronde aanmaken.

Correctieronde instellen

Figuur 3

De instellingen in de bovenstaande afbeelding worden hieronder toegelicht. Gebruik de knop 'Sluit instellingen' om dit menuonderdeel te verbergen.

Optie Toelichting
Anonieme correctieronde Zet deze optie op ‘Ja’ om de kandidaten anoniem te maken bij het nakijken. RemindoToets zal de naam van de kandidaat vervangen door een willekeurig nummer. Afhankelijk van de instellingen in de afnameomgeving kan het zijn dat de corrector in dit geval de resultaatpagina's van de toets niet kan inzien, zolang het nakijkwerk niet is ingediend of nog bewerkt mag worden.
Toon scores en terugkoppeling van voorgaande correctierondes Geef hier aan of een score, die is toegekend bij een voorgaande ronde, aan de volgende corrector getoond moet worden.
Voorgaande correctierondes moeten zijn afgesloten voordat deze kan beginnen Schakel dit in om het afsluiten van een correctieronde verplicht te stellen. Dit houdt in dat een volgende ronde niet gestart kan worden door de volgende corrector zonder dat een eerdere ronde volledig is afgesloten.
Na het nakijken mogen de score en de terugkoppeling worden aangepast Is deze optie ingesteld op 'Ja', dan kan de corrector, nadat het nakijkwerk is ingediend, alsnog de scores voor de antwoorden van deze toets aanpassen. Staat deze optie op 'Nee', dan kan de corrector alleen voordat het nakijkwerk is ingediend nog aanpassingen doen. Let op: Rollen die het recht hebben om correctiewerk achteraf aan te passen kunnen altijd correctiewerk aanpassen, ook als deze optie op 'Nee' staat.
Het resultaat en het cijfer zullen op basis van deze correctieronde worden bepaald Wanneer deze instelling op 'Ja' staat, bepaalt deze correctieronde het cijfer van de kandidaat. Wanneer deze voor alle correctierondes op ‘Nee’ wordt gezet, kan achteraf bepaald worden welke correctieronde bepalend is voor het cijfer of kan het gemiddelde van de scores van de correctierondes gekozen worden. Wanneer deze instelling voor alle correctierondes op 'Ja' staat, dan bepaalt de correctieronde die als laatste uitgevoerd is het cijfer (dus niet per sé de ronde die als laatste aangemaakt of ingesteld is). In alle gevallen geldt dat wanneer correctiewerk afgerond is, de correctieronde die bepalend is voor het cijfer alsnog gewijzigd kan worden. Zie Cijfer bepalen op basis van correctieronde(s).
Deadline Geef met de plus- en minknoppen of met het invulveld aan hoeveel dagen een corrector de tijd heeft om een ingediende toets na te kijken. Er zal een waarschuwing verschijnen als de deadline is verstreken. Er zijn binnen RemindoToets geen consequenties aan deze deadline verbonden, ook na de deadline kan gewoon worden nagekeken.

De volgende optie is ook te zien als er al bestaande resultaten zijn voor de toetsmatrijs:

Optie Toelichting
Voeg de correctieronde toe aan de bestaande resultaten Geef hier aan of de correctieronde op bestaande resultaten toegepast moet worden, of dat deze alleen voor nog te ontvangen resultaten moet gelden.

Nakijkwerk verdelen

De volgende stap is de verdeling van het nakijkwerk. Er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar, afhankelijk van het type toets.

Elke verbonden corrector

Figuur 3

Correctors die verbonden zijn aan de opleiding bij een toetsmoment kunnen de correctieronde bekijken. Deze optie geeft correctors de mogelijkheid om ingediende resultaten na te kijken, maar alleen van kandidaten (mogelijk via kandidaatgroepen) waar zij aan gekoppeld zijn.

Is een corrector gekoppeld aan alle kandidaten én de bijbehorende opleidingen, dan zal deze de toets van alle kandidaten kunnen nakijken. In dit geval zullen meerdere correctors deze toetsresultaten in de lijst bij 'Antwoorden nakijken' hebben staan. Staan de notificaties aan, dan zullen zij ook allemaal een melding krijgen over de beschikbaarheid van na te kijken toetsresultaten.

Eén corrector

Figuur 3

Bij het selecteren van deze optie verschijnen extra opties om een specifieke persoon te zoeken. Er kan daarbij gefilterd worden op rollen of groepen. De corrector hoeft niet gekoppeld te zijn aan een kandidaat om de resultaten na te kunnen kijken, maar moet wel aan dezelfde opleiding verbonden zijn. Een eerder toegevoegde corrector kan ontkoppeld worden door op de knop 'Verwijderen' te klikken.

Mijzelf

De gebruiker die op dat moment de correctieronde aanmaakt, wordt gekoppeld aan het correctiewerk. Er hoeft geen koppeling te zijn met de kandidaten om deze na te kunnen kijken, maar de opleiding moet wel overeenkomen.

Kandidaat

Figuur 3

Voor oefeningen en oefentoetsen is het mogelijk om in te stellen dat de kandidaat zelf kan nakijken. In de bovenstaande afbeelding is te zien dat er minder instellingen beschikbaar zijn. Dit komt doordat de opties die niet relevant zijn uitgeschakeld worden.

Uitgebreide nakijkverdeling

Figuur 3

Deze optie biedt de mogelijkheid om de toets door meerdere correctoren na te laten kijken. Dit kan op het niveau van de toets, dan wordt de gehele toets over meerdere correctoren verdeeld. Daarnaast kan de correctieronde per regel of zelfs per vraag worden ingesteld. Er moet ook worden aangegeven of er een verbinding moet bestaan tussen de corrector en de kandidaat.

In de afbeelding is ook te zien dat er meerdere mogelijkheden zijn voor het toevoegen van correctoren. Wordt de bovenste knop ‘Toevoegen’ (in de donkergroene balk) gebruikt, dan kan de gehele toetsmatrijs over één of meerdere correctoren worden verdeeld. De overige opties om onder deze regel correctoren toe te voegen, zullen dan niet meer beschikbaar zijn. Wordt de tweede of derde knop ‘Toevoegen’ gebruikt, dan worden aan respectievelijk Regel 1 of Regel 2 nieuwe correctors toegevoegd.

Bij elke regel zal een blauw plusicoon staan, zoals in de afbeelding te zien is. Klik op een van de iconen om regels uit te klappen, om vervolgens per vraagniveau correctors toe te wijzen. Het toewijzen van correctors gaat op dezelfde manier, het kost wel meer tijd om aan alle vragen een corrector te koppelen.

Nadat er op 'Toevoegen' wordt geklikt, opent een nieuw scherm. Kies daar de gewenste correctors met behulp van de lijst en de beschikbare filters. Klik op 'Mijn selectie' om de geselecteerde corrector te bekijken of te verwijderen.

Figuur 3


Het is mogelijk om een correctieronde op te slaan als concept, of direct te activeren. Gebruik hiervoor de een van de twee onderstaande knoppen.

Figuur 3

Als niet alle onderdelen van een toets verdeeld zijn over de correctors, dan zal er een melding worden gegeven als de correctieronde tussentijds wordt opgeslagen. Er zijn vervolgens drie opties waaruit gekozen kan worden, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

Figuur 3

  1. Toekennen: gebruik deze optie om alsnog verder te gaan met het verdelen van de items.
  2. Mijzelf: wijs alle items die nog geen gekoppelde corrector hebben toe aan de gebruiker waarmee is ingelogd.
  3. Wijs items later toe: sluit het verdelen van nakijkwerk af om er later mee verder te gaan.
Opties 1 en 3 zorgen ervoor dat er een icoon met een uitroepteken bij toetsmatrijsregels of vragen komt te staan, indien deze nog niet toegewezen zijn aan een corrector.

Voorbeelden bij de nakijkverdeling

Voorbeeld 1

Correctoren kunnen de gekoppelde kandidaten nakijken: Kies hier voor bij de nakijkverdeling voor de optie 'Elke verbonden corrector', waarbij is gezorgd dat alleen de gewenste correctors aan dit toetsmoment zijn gekoppeld. Zij kunnen in het vervolg alleen de kandidaten nakijken die aan hen gekoppeld zijn.

Voorbeeld 2

Verdeling baseren op toetsmatrijsregels: Als correctoren alleen een specifieke regel moeten nakijken, gebruik dan de optie 'Uitgebreide nakijkverdeling'. Daar kan bij elke geselecteerde regel apart een corrector worden gekoppeld. Zij krijgen in het nakijkoverizcht dan ook alleen de resultaten te zien die onder die regel vallen.