Meervoudig-juistvraag
  • 26 Oct 2023
  • Pdf

Meervoudig-juistvraag

  • Pdf

Samenvatting van het artikel

Introductie

Een meervoudig-juistvraag bestaat altijd uit een stam van de vraag en een aantal antwoordopties. Bij een meervoudig-juistvraag zijn één of meer antwoorden juist. In de stam van de vraag en in de antwoordopties kunnen afbeeldingen, formules, tabellen e.d. worden geplaatst.

Na het instellen van de standaard instellingen van de vraag, wordt de nieuwe vraag geopend.


Inhoud tekstblok

Op deze plek wordt de stam van de vraag ingevoerd.

Vraagstelling / invulinstructie

Is er een aanvullende vraagstelling of invulinstructie voor deze vraag, dan kan deze hier worden geplaatst.

Antwoordoptie A, B, enz

Hier wordt per antwoordoptie de tekst of bijvoorbeeld de formule of afbeelding geplaatst.

Door te klikken op het tandwiel icoon tandwiel icoon worden de opties rondom de antwoordopties van deze vraag beschikbaar.


Opties

Vraagtype
Een meervoudig-juistvraag kan uit één of meer juiste antwoorden bestaan of meerdere antwoorden met een limiet. Het is ook mogelijk om met één juist antwoord te werken, dan wordt het een meerkeuzevraag.

Husselen
Er kan worden aangegeven of de antwoordopties gehusseld moeten worden of dat de volgorde vast staat. Staat husselen op ‘Ja’, dan worden de antwoordopties elke keer in een andere volgorde weergegeven.
Per antwoordoptie kan ook nog aangegeven worden of deze een vaste positie heeft. Zo kan bijvoorbeeld antwoordoptie A altijd vaststaan en de overige antwoordopties gehusseld worden.

Uitklaplijst
Wanneer een vraag veel antwoordopties bevat is het handig om deze compact weer te geven door middel van een uitklaplijst. De antwoordopties worden dan in eerste instantie verborgen.

Weergave
Naast bovenstaande optie kan er ook gekozen worden of de antwoordopties horizontaal of verticaal geplaatst moeten worden.

Bij de puntenverdeling wordt de keuze gemaakt voor het scoretype dat voor deze vraag gebruikt moet worden. De te behalen score voor een vraag is altijd 0 of een positief getal, het is niet mogelijk om negatieve scores te behalen.


Puntenverdeling (afhankelijk van gekozen vraagtype)

Correct antwoord
Bij het kiezen van het juiste antwoord krijgt de kandidaat de ingestelde punten. Elk ander antwoord levert geen punten op.

Scoreverdeling
Bij het kiezen van het juiste antwoord levert dat een punt op, maar ook een niet juist antwoord kan een punt opleveren.
In het geval van meerdere antwoorden juist kunnen de punten tegen elkaar weggestreept worden.

Quotiëntregel
De quotiëntregel gebruikt een formule waarbij rekening wordt gehouden met de proportie juiste en foute antwoorden. Zie ook de uitgebreide uitleg over de Quotiëntregel.

Productregel
In de productregel wordt de proportie fout niet in zijn geheel meegerekend, maar wordt hij vergeleken met het aantal juiste antwoorden. Zie ook de uitgebreide uitleg over de Productregel.

Bij elke antwoordoptie en voor het wel of niet correct beantwoorden van de vraag kan ook terugkoppelingsinformatie vastgelegd worden. Deze informatie is bestemd voor de kandidaat.

Voor meer informatie, zie ook het artikel 'Scoretypen'.


Voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te geven in het opzetten van een meervoudig-juistvraag. Er wordt ingegaan op de manier waarop de vraag is opgebouwd en hoe de antwoordmogelijkheden zijn opgezet.

  1. Na het aanmaken van een nieuwe meervoudig-juistvraag wordt deze geopend. Vul in het tekstblok de instructies in die bij de vraag horen.
  2. Onder dit tekstblok is er nog een tweede optie voor tekst. Dit biedt de mogelijkheid om uitleg te geven aan de kandidaat over de manier waarop de vraag beantwoord moet worden.
  3. De eerste optie bij de meervoudig-juistvraag is aangeven hoeveel antwoorden er gegeven kunnen worden. Er kan gekozen worden voor één antwoord, meerdere antwoorden of meerdere antwoorden met een limiet. Met de laatste optie kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat maximaal 2 antwoorden ingevuld kunnen worden.
  4. Stel vervolgens in of de antwoordopties gehusseld moeten worden en of de antwoorden in een uitklaplijst weergegeven moeten worden. Er is ook een optie om de opties horizontaal weer te geven. Stel daar onder in of een correct antwoord één punt waard is, of dat per antwoord een specifiek aantal (min)punten behaald kan worden.
  5. In dit scherm kunnen niet de antwoorden ingevuld worden. Doe dit door aan de linkerkant op de bijbehorende potlood-symbolen te klikken. Vervolgens zal er een scherm voor tekstverwerking geopend worden. Hier kan een antwoord in gezet worden.
  6. Na het invullen van de antwoorden moet er een of meerdere antwoorden als juist worden aangemerkt. Er moet minstens één antwoord zijn geselecteerd, anders zal RemindoToets een foutmelding geven.
  7. Als deze vraag op 'Scoreverdeling' is ingesteld, moet aangegeven worden hoeveel punten een goed antwoord oplevert en wat de score bij een fout antwoord zal zijn.

Figuur 1

Hier rechts staat een voorbeeld van een meervoudig-juistvraag. Alleen de bovenste twee antwoorden zijn als correct opgesteld. Wanneer een kandidaat deze vraag te zien krijgt, zullen deze antwoorden een andere volgorde hebben.