Release Notes 2022
 • 05 Aug 2022
 • Pdf

Release Notes 2022

 • Pdf

31-07-2022 RemindoToets Release 22.3

Versie: 22.4.00

RemindoToetsManager

1. Toetsvragen

 • Worden er in een werkbladvraag veel scoregebieden gebruikt, dan werden de tabbladen voor deze scoregebieden niet meer duidelijk weergegeven. Dit is aangepast, zodat er meerdere regels zullen verschijnen en de tekst leesbaar blijft.
 • In sommige gevallen konden speciale tekens, bijvoorbeeld tekens t.b.v. de uitspraak van
  karakters in de Japanse taal, niet goed worden weergegeven. Wanneer in de vraagtekst nu
  deze specifieke karakters worden gebruikt, dan worden deze correct weergegeven.

2. Toetsen

 • Wanneer een samengestelde cesuur gebruikt wordt (op basis van punten), was het mogelijk om het maximum aantal punten aan te passen. Dat zou niet mogelijk moeten zijn, dus vanaf nu is dit veld enkel te bewerken wanneer de normale cesuur gebruikt wordt.
 • Het is nu mogelijk om een wijziging in de cesuur ook direct door te voeren in de gekoppelde afname-omgevingen. De resultaten worden dan meteen herberekend volgens de aangepaste cesuur. Dit kan worden aangepast door de beheerdersrol, via Toetsmatrijs -> tabblad Instellingen aanpassen cesuur en vervolgens via het tabblad Geschiedenis te kiezen voor deze knop aan de rechterkant: afbeelding.png.
  Deze mogelijkheid is voor andere rollen ook instelbaar.
Let op!
Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de instelling 'In de afname-omgeving is het mogelijk om: cesuur aan te passen' uit staat.

Na het klikken op deze knop verschijnt een pop-up. Hier worden de gekoppelde omgevingen weergegeven en kan gekozen worden op welke resultaten de aangepaste cesuur moet worden toegepast.

afbeelding.png

Let op!
Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. In dat geval moet de cesuur nogmaals aangepast worden en deze weer doorgezet worden naar de verbonden afname-omgevingen.

3. Instellingen

 • Het is nu mogelijk om een eigen vraagsjabloon als standaard in te stellen bij het toevoegen van een nieuwe toetsvraag. Dit kan door de Beheerdersrol via ‘Instellingen‘ > Tabblad ‘Vraaginstellingen’ > Optie ‘Standaard vraagtype’.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Net als in de RemindoToetsManager is ook in de Afname-omgeving de uitbreiding gemaakt die speciale tekens correct weergeeft.

2. Planning

 • In het logboek van een toetsmoment wordt nu gedetailleerdere informatie gegeven over de wijzigingen aan correctierondes, bijvoorbeeld wanneer de nakijkverdeling is aangepast.
 • Bij het toewijzen van een toezichthouder aan een toetsmoment wordt niet meer automatisch de standaardlocatie aan deze toezichthouder gekoppeld.

3. Activiteitenoverzicht

 • Wanneer een kandidaat aan een locatie is gekoppeld, waarvan het IP-adres in meerdere locaties ingesteld is, dan zal nu altijd de bij de kandidaat ingestelde locatie worden getoond.

4. Resultaten en Analyse

 • In de export van de analyse is nu ook het percentage voor de plagiaatovereenkomst meegenomen.
 • In de PDF-export van een resultaat wordt de tekenvraag nu ook getoond.
 • In de PDF van een resultaat werden de antwoordopties van een keuzelijstvraag niet goed weergegeven, dat is opgelost.
 • Bij een drag & drop vraag, waarbij de gebruikte afbeeldingen erg groot zijn, werden deze afbeelding niet goed weergegeven op de resultaatpagina. Er worden nu scrollbalken omheen geplaatst, zodat de afbeeldingen nog steeds in zijn geheel getoond kunnen worden.
 • In sommige gevallen kon een begeleider, welke geen toegang had tot de (gedetailleerde) resultaten, deze toch inzien via de inschrijvingen op een toetsmatrijs. Dit is opgelost.

5. Antwoorden nakijken en correctierondes

 • Bij het gebruik van de uitgebreide nakijkverdeling is het nu mogelijk om in bulk correctoren toe te wijzen. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere toetsmatrijsregels worden geselecteerd om daar in één keer een of
  meerdere correctoren aan te koppelen. Dit kan ook op vraagniveau. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook in één keer alle nog niet toegewezen onderdelen worden geselecteerd, om deze daarna toe te wijzen aan correctoren.
 • In een aantal gevallen werd een correctieronde heropend door een
  antwoordmodelaanpassing, terwijl dit niet was ingesteld. Dit is opgelost.

6. Papieren toetsen

 • De tekenvraag kan nu ook in papieren toetsen worden meegenomen. Let op, in de instellingen van de vraag moet wel ingesteld zijn dat de vraag mag worden gebruikt in een papieren toets. Een tekenvraag wordt na het verwerken van de scan behandeld als een open vraag. Er moet voor deze toets dus altijd een correctieronde worden aangemaakt. Tijdens het nakijken ziet de corrector de uitsnede van de pagina en kan de punten voor de beoordelingscriteria invoeren.

7. Beheer

 • In de standaardinstellingen voor toetsmomenten is het nu ook mogelijk om Schoolyear standaard bij elk toetsmoment in te schakelen.
 • Bij het importeren van gebruikers werd in de laatste stap altijd de geïmporteerde informatie naar de gebruiker, welke de import deed, verzonden. Dit is nu aangepast, zodat de gebruiker zelf kan aangeven of deze informatie verzonden dient te worden. Het is immers niet altijd noodzakelijk of wenselijk om deze informatie gemaild te krijgen.
 • In de instellingen voor plagiaatcontrolesoftware is de naam Urkund vervangen door Ouriginal. De instellingen zelf zijn gelijk gebleven en reeds ingestelde koppelingen blijven gewoon werken.
 • De mogelijkheid om terminologieën aan te passen is nu alleen nog maar toegankelijk voor een Hoofdbeheerder.
 • Voor de rol Auditor is het nu ook mogelijk om in te stellen dat deze de toetsmatrijs kan uitproberen.
 • Voor de rol IT Support is nu ook de optie om het eigen profiel te mogen bewerken toegevoegd.

27-05-2022 RemindoToets Release 22.3

Versie: 22.3.00

Algemeen

 • In de Beheer- en Afname-omgeving is het nu mogelijk om in te zien welke e-mails er verzonden zijn en naar welke e-mailadressen. Het was al mogelijk om de niet afgeleverde emails in te zien (‘bounces’), dit is nu dus uitgebreid met een overzicht van alle e-mails die verzonden zijn door RemindoToets.

  In de Beheeromgeving is dit te vinden onder Instellingen > Tabblad ‘Verzonden E-mail’ en in de Afname-omgeving onder Beheer > Instellingen > Tabblad ‘Verzonden E-mail’.

 • Tot aan deze Release moesten gebruikersnamen uniek zijn over alle RemindoToets omgevingen heen. Deze verplichting willen we loslaten, zodat een gebruikersnaam alleen binnen de eigen omgeving uniek dient te zijn.

RemindoToetsManager

1. Vragen

 • Het is nu mogelijk om een versie van een vraag vast te zetten. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer gedurende een schooljaar dezelfde versie van een vraag in een toets gebruikt dient te worden, maar er al wel aanpassingen voor de vraag zijn. Zo kunnen deze vragen gedurende het jaar al worden aangepast zonder dat de wijzigingen direct in nieuwe toetsen zichtbaar zijn.

  Het vastzetten van een vraag kan via de versiegeschiedenis van de vraag. Tevens kan gekozen worden of het voorbeeld van de vraag de laatste of vastgezette versie toont.

  Elke goedgekeurde versie van een vraag heeft een mogelijkheid om deze vast te zetten, dit kan door middel van de knop met het punaise-icoon. Door nogmaals op de punaise te klikken, wordt de vraag weer los gemaakt.

  Het is ook mogelijk om in de vragenlijst te filteren op vastgezette vragen. Daarnaast kunnen vraagversies in bulk vastgezet of losgemaakt worden via het winkelmandje.
Let op!
Alleen de inhoudelijke versie van de vraag wordt vastgezet, aanpassingen in metadata zoals vraageigenschappen en categorieën worden altijd direct toegepast.
 • Verderop in deze Release Notes, in het onderdeel over de afname van de toets, wordt meer informatie gegeven over het gebruik van videobestanden. We hebben ondersteuning voor de open source VP9 video-formaat toegevoegd. Het voordeel hiervan is de bredere ondersteuning van video in verschillende browsers. Bij het uploaden van een video in de beheeromgeving, zal de gebruiker kunnen ervaren dat het verwerken van deze video hierdoor iets langer duurt. Deze moet immers naar het juiste formaat geconverteerd worden. De status wordt getoond wanneer er met de cursor over de afbeelding wordt gegaan.

 • Vragen van het type AlgebraKiT kunnen nu de mogelijkheid bevatten om het gebruikersniveau van de vraag te bepalen. Een beheerder moet daarvoor in de instellingen wel meerdere niveaus beschikbaar hebben gemaakt.

 • Bij het maken van een PDF in de vragenlijst, waarbij de vragen casusteksten met daarin afbeeldingen bevatten, werden deze afbeeldingen soms 2x weergegeven. Dit is opgelost.

2. Processen

 • Er zijn een paar zaken verbeterd rondom de Proces-functionaliteit en het beheer ervan:

  • In sommige situaties kon het voorkomen dat een proces niet afgerond kon worden: dit is opgelost;
  • Bij het bewerken van een processtap kon in een aantal gevallen de stap niet verwijderd worden, dat gaat nu weer goed.
 • Al enige tijd kan gebruik gemaakt worden van Processen in RemindoToets. Hiermee kunnen processen met processtappen binnen en buiten RemindoToets omschreven en uitgevoerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het proces van de ontwikkeling van nieuwe vragen, het onderhoud ervan of het vaststellen van een toetsmatrijs in een procesomschrijving te vatten. Dit kan in de beheeromgeving via Instellingen > Beheer procesomschrijvingen worden ingesteld.

  Een procesomschrijving bestaat uit (zelf omschreven) stappen die toegekend worden aan één of meerdere rollen. Wanneer een procesomschrijving aangemaakt is, wordt na inloggen in RemindoToets de knop ‘processen’ zichtbaar en kan een proces opgestart worden. Bij het starten van een proces, moet deze gekoppeld worden aan een specifieke context - bijvoorbeeld een categorie in een vragenbank - en aan specifieke personen. Op deze manier is het mogelijk om gebruikers heel gericht in RemindoToets te laten werken aan een taak.

3. Instellingen

 • Voor klanten die de AlgebraKiT integratie gebruiken voor wiskundige vragen, is het nu mogelijk om bij de vraaginstellingen (Instellingen -> Beheer Algemene Instellingen -> Tabblad Vraaginstellingen) meerdere gebruikersniveaus beschikbaar te maken. Hierdoor kan een auteur per vraag aangeven wat het niveau van de vraag dient te zijn.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Voor gebruikers die gebruik maken van de Safe Exam Browser voor de toetsafname hebben we ondersteuning voor de open source VP9 video-formaat toegevoegd. Hiermee kan na de update van de Safe Exam Browser, weer video's in de Safe Exam Browser worden afgespeeld.

  Nieuwe video’s die aan RemindoToets worden toegevoegd worden automatisch ook in het VP-9 formaat opgeslagen en zullen dus gewoon werken in de Safe Exam Browser, maar dit geldt niet voor oudere video’s die al in RemindoToets staan. Werk je met de SEB en wil je bepaalde huidige video’s toch gebruiken in een (nieuwe) toets, neem dan contact op met support@paragin.nl zodat we deze video’s kunnen omzetten naar het nieuwe formaat.

 • Er is een nieuwe versie van ReadSpeaker geïntegreerd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de ReadSpeaker-integratie, dan zijn deze nieuwe opties automatisch beschikbaar.

  Rechtsboven elke toetsvraag staan twee knoppen staan: een knop om direct te luisteren en een knop om de tekst-modus te openen. Wordt er op de knop ‘Lees voor’ geklikt, dan zal bovenaan de pagina een balk met afspeelopties worden getoond. Klikt men op de knop ernaast, dan opent er een pop-up waarin de tekst getoond en gearceerd wordt.

  Er kan ook op een willekeurige tekst geklikt worden met de linkermuisknop, zo kan een specifiek gedeelte van de tekst op een pagina worden voorgelezen.

  Tijdens het voorlezen zijn er nu extra mogelijkheden voor de kandidaat: Zo is de speler bovenaan de pagina vernieuwd waar de kandidaat direct controle heeft over de voorleessnelheid en diverse instellingen kan aanpassen. Daarnaast is er rechtsonder nu altijd een menu aanwezig waarmee de kandidaat effectief grote stukken tekst voor kan laten lezen zonder dat de belangrijkste knoppen uit zicht raken.

  Daarnaast is het onderdeel DocReader van ReadSpeaker geïntegreerd. Wanneer deze is geactiveerd kunnen nu ook PDF-documenten, die als bijlage in de toets zijn toegevoegd, worden voorgelezen.

 • Onder het kopje diversen: wanneer een casustekst een video bevatte dan werden daar in sommige gevallen zwarte balken boven en onder getoond. Dit is aangepast, deze zwarte balken worden niet meer getoond.

2. Planning

 • Het filteren op extra tijd in de kandidatenlijst gaf in sommige gevallen een foutmelding. Dit is opgelost.

 • De toepassing van de Cohen-Schotanus-methode is geoptimaliseerd. Hierdoor is het nu mogelijk om – naast het 95e percentiel – de correctie te berekenen door het gemiddelde van de top 5% resultaten te gebruiken. Daarnaast zal de score die benodigd is om het hoogste cijfer te halen niet meer gecorrigeerd worden, waardoor de student nog steeds een 100% score nodig heeft om het maximale resultaat te krijgen.

3. Activiteitenoverzicht

 • Wanneer een gebruiker geen rechten heeft om de details van een resultaat te zien, dan kan deze ook niet in het Activiteitenoverzicht, via de knop ‘Toon vraagoverzicht’, de vragen en reeds ingevulde antwoorden bekijken.

4. Resultaten / Analyse

 • Wanneer een kandidaatgroep niet zichtbaar is voor begeleiders, dan zal deze groep ook niet getoond worden in de groepsanalyse aan de begeleider.

 • In de interactie-analyse van een vraag werden in sommige gevallen de namen van de kandidaten niet bij de gegeven antwoorden getoond. Dit is opgelost.

5. Antwoorden nakijken en correctierondes

 • Er is een aantal optimalisaties gedaan aan de werking en instellingen van correctierondes, zoals die we in Release 22.2 hebben geïntroduceerd:

  • Wanneer de correctieronde-instellingen geopend worden, maar de pagina direct weer gesloten wordt, dan wordt er niet gevraagd wordt of de wijzigingen moeten worden opgeslagen;
  • In het overzicht van de correctierondes wordt nu ook de datum getoond waarop deze aangemaakt is;
  • Daarnaast is het nu mogelijk om een correctieronde in concept op te slaan. Hierdoor is het mogelijk om alvast een opzet voor de verdeling te maken en deze later verder af te maken en te activeren;
  • Het selecteren van de correctoren bij de uitgebreide nakijkverdeling is verbeterd. Dit gebeurt nu in een nieuw scherm. Het is daardoor overzichtelijker om de juiste correctoren te zoeken en de selectie kan worden afgerond door een knop onderaan het scherm;
  • In de Planning, wanneer met de cursor over het icoon voor de correctieronde wordt gegaan, verschijnt nu informatie over het aantal actieve en inactieve correctierondes voor dat toetsmoment;
  • Daarnaast zal een toetsmoment met open vragen, waarbij nog geen correctieronde is toegevoegd, gemarkeerd worden met een rood icoon.
 • Op deze manier kan snel worden gezien welke toetsmomenten nog geen correctieronde(s) bevatten. De toets zelf kan uiteraard gewoon worden afgenomen wanneer er nog geen correctieronde actief is;

  • Bij het beheren van de correctierondes wordt nu nog duidelijker getoond hoe de nakijkverdeling is ingesteld. Is het correctiewerk per regel of per vraag verdeeld, dan wordt dit vermeld. Tevens wordt de status van de correctieronde getoond, namelijk Actief, Inactief of Concept.

6. Beheer

 • In het filter voor Opleidingen op de beheerpagina voor begeleiders wordt nu aangegeven wanneer een opleiding gearchiveerd is. Daarnaast is dit overzicht beter doorzoekbaar gemaakt.

27-03-2022 RemindoToets Release 22.2

Versie: 22.2.00

Readspeaker

 • Volgens eerdere aankondigingen zou in deze Release de nieuwste versie van ReadSpeaker worden geïntegreerd. Dat is in overleg met ReadSpeaker helaas niet gelukt. We zullen deze meenemen in RemindoToets Release 22.3. De nieuwe versie zal al wel eerder dan de volgende previewperiode beschikbaar komen op de Preview-omgevingen.

RemindoToetsManager

1. Vragen

 • We introduceren met deze Release een nieuw vraagtype, namelijk de tekenvraag!

  Bij de tekenvraag kan een kandidaat het antwoord op de vraag tekenen. Er kan een achtergrondafbeelding worden toegevoegd waarop getekend kan worden. Wordt deze niet toegevoegd dan is de achtergrond standaard wit.

  Bij het ontwikkelen van een tekenvraag kan in het voorbeeld van de vraag alvast geprobeerd worden hoe een kandidaat de vraag zou kunnen beantwoorden. Hieronder een voorbeeld van een aantal mogelijkheden, kleuren, lijndikte en diverse tekengereedschappen zoals vormen, lijnen, pijlen en natuurlijk het toevoegen van tekstvlakken waar in tekst getypt kan worden op de afbeelding.

  De beoordeling van het getekende antwoord van de kandidaat gaat net zoals bij een open vraag, via vooraf ingestelde beoordelingscriteria. In een correctieronde kan het getekende antwoord dan worden beoordeeld en van punten worden voorzien.

  Mocht na een toetsafname blijken dat er iets niet klopt in de beoordelingscriteria, dan kan net als bij andere vraagtypen, natuurlijk het antwoordmodel achteraf worden aangepast.

 • In de vragenlijst zijn twee nieuwe filters toegevoegd:

  • Gebruikt in toetsmatrijzen
   Het is nu mogelijk om alle vragen die gekoppeld zijn aan een toetsmatrijs te zoeken in de itembank. Let op: in het geval van een toets welke random vragen genereert, zal het resultaat van het filter dus veel vragen op kunnen leveren.
  • Casus
   Met dit filter kunnen alle vragen die aan een specifieke casus gekoppeld zijn gevonden worden. Dit specifieke filter kan ook worden toegepast wanneer vragen aan een toetsmatrijsregel worden toegevoegd!

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Bij het hoofdstuk over de RemindoToetsManager noemden we al het nieuwe vraagtype Tekenvraag. Deze komt natuurlijk ook in de Afname-omgeving terug: tijdens de toetsafname kan de kandidaat nu middels tekenen de toetsvraag beantwoorden. De kandidaat kan de werkbalk gebruiken om diverse acties uit te voeren.

  Het potlood kan worden gebruikt om met de vrije hand te tekenen. De gum kan worden gebruikt om getekende onderdelen te verwijderen. Er kan een lijn worden getrokken en via de optie voor een pijl kunnen ook het start en einde van de pijl worden gekozen. Daarnaast kan er ook voor vaste vormen worden gekozen, namelijk rechthoek en ovaal. Door bijvoorbeeld te kiezen om geen opvulkleur te gebruiken kan een omlijnde vorm gemaakt worden. Als laatste optie kan er ook tekst in de tekening geplaatst worden.

  De kandidaat kan tijdens het tekenen gebruik maken van de zoom-functie om de tekening groter of kleiner weer te geven.

2. Planning

 • Bij het bewerken van een toetsmoment of het toevoegen van kandidaten aan het toetsmoment tonen we nu in de titel van de pop-up welk toetsmoment er bewerkt wordt.

 • Het is nu ook mogelijk om inzagemomenten vanuit de planning te openen in het activiteitenoverzicht, ook al is er nog geen kandidaat gestart. Dit kan door op het icoon in de kolom met aantal gestart te klikken.

3. Activiteitenoverzicht

 • In enkele gevallen, vooral wanneer de planning erg veel toetsmomenten bevat die verspreid zijn over een periode, kon het Activiteitenoverzicht niet alle gegevens weergeven. We hebben daarvoor een aanpassing in het overzicht gedaan. Dit houdt onder andere in dat er alleen gegevens van toetsmomenten worden getoond, wanneer deze vandaag plaatsvinden of wanneer er in de afgelopen 4 uur een activiteit is geweest in het specifieke toetsmoment.

 • De filters die gebruikt kunnen worden in het overzicht werden altijd op basis van ‘of’ getoond, dus toon alle actieve kandidaten en alle kandidaten op een externe locatie leverde een optelsom van beide op. Op verzoek zijn deze filters nu aangepast en werken volgens ‘en’, dus worden weer deze twee opties gebruikt in het filter dan worden alle actieve kandidaten die op een externe locatie de toets maken getoond.

4. Resultaten

 • De resultaatpagina is responsiever gemaakt. Dat betekent dat wanneer deze pagina vanaf apparaten met een kleinere resolutie wordt bekeken, de functionaliteiten nog steeds in beeld en toegankelijk zullen zijn.

 • Op de Analysepagina van een toets met terugkoppelingsonderdelen ligt het aan de instellingen van het onderdeel of er een taartdiagram wordt getoond, wanneer deze getoond wordt en of er kleuren in het taartdiagram worden weergegeven. Er wordt geen taartdiagram weergegeven wanneer er geen namen van scoregebieden getoond worden. Het taartdiagram toont alleen grijze tinten wanneer er gekozen is om geen cesuur toe te passen. Wanneer er wel een cesuur wordt toegepast worden groene of rode kleuren weergegeven.

 • Wanneer een gebruiker papierentoetsresultaten mag beheren en niet gekoppeld is aan een opleiding, wordt er een melding getoond dat deze gebruiker de resultaten niet kan verwerken. Het was eerder voor deze gebruiker dan wel mogelijk om de scans te verwijderen, dat is vanaf deze Release niet meer mogelijk.

5. Antwoorden nakijken en correctierondes

 • Bij het nakijken van een open vraag waarbij het antwoord in programmeercode gegeven moet worden, werden er maar een klein aantal regels getoond. Bij een normale open vraag worden wel alle regels getoond. Dit hebben we nu gelijkgetrokken.

 • Wanneer een correctieronde heel veel resultaten inclusief een erg groot aantal beantwoorde open vragen bevatte kon het zijn dat de correctieronde niet meer aangepast kon worden. Dit is opgelost.

 • Het resultaat van een toets met open vragen van een demo-kandidaat kwam niet altijd correct in de correctieronde terecht. Dit is opgelost.

6. Papieren toetsen

 • We hebben een belangrijke en veelgevraagde optie aan papieren toetsen eindelijk mogelijk kunnen maken: het is nu mogelijk om een papieren toets te maken wanneer er samengestelde vragen in de toets zitten die over meerdere pagina’s verdeeld zijn!

  Denk hierbij aan een samengestelde vraag met meerdere open vragen. Eén interactie binnen de samengestelde vraag moet nog steeds wel op 1 pagina van het antwoordblad passen. Past dit niet, dan wordt er een melding getoond dat het antwoordblad niet samengesteld kan worden.

7. Beheer

 • Het tabblad ‘Algemene instellingen’ bevat inmiddels heel veel instellingen, waardoor deze pagina niet erg overzichtelijk meer is. In deze Release hebben we deze pagina verbeterd. Bovenaan de pagina wordt een overzicht getoond waarin de instellingen in thema’s gegroepeerd zijn. Wanneer er voor een optie gekozen wordt, zullen de bijbehorende instellingen hieronder worden getoond en kunnen de eventuele aanpassingen worden gedaan.

  Daarnaast moest na aanpassen van de Instellingen, elk onderdeel altijd apart bevestigd worden bij het opslaan. Dit is nu niet meer nodig.

 • Bij de instellingen voor Schoolyear is de optie toegevoegd om te kunnen testen op de beta-server van Schoolyear. Wanneer het nodig is om deze optie te gebruiken, zal dat via Schoolyear aan de gebruiker worden doorgegeven.

 • Via het tabblad Terminologieën kunnen bepaalde standaardtermen van RemindoToets worden hernoemd. In sommige gevallen werd de gekozen vertaling niet helemaal correct toegepast, met name bij lidwoordveranderingen. Dat hebben we opgelost.

 • Bij het toevoegen van gebruikers en dan het vullen van het wachtwoordveld, willen sommige browsers (met specifieke instellingen) nog wel eens het wachtwoord van de huidige gebruiker invullen. We hebben een aanpassing gedaan waardoor dit minder vaak zal voorkomen.

 • In het Rechten- en rollenoverzicht werd een recht weergegeven welke niet instelbaar was. Omdat deze alleen maar voor verwarring kon zorgen hebben we deze weg gehaald. Het gaat om het recht ‘Kan antwoorden van resultaat bekijken’, dit recht is een onderdeel van andere al beschikbare instellingen.

 • Er is een nieuwe rol toegevoegd, namelijk de rol ‘IT Beheerder’. In een aantal gevallen is het nodig om een bepaalde gebruiker toegang tot specifieke instellingen te kunnen geven, maar niet tot het complete beheer van de Instellingen. Met behulp van deze rol kan er een gebruiker worden aangemaakt, die bijvoorbeeld alleen externe API-integraties kan beheren.

 • Voor de rol Toetscoördinator is het nu mogelijk om in te stellen dat deze rol een toetsmoment mag archiveren.

 • Voor een aantal rollen was in een eerdere release het recht ‘Kan elke kandidaat in een inzagemoment beheren (geen koppeling met kandidaatgroep nodig)’ toegevoegd. Deze optie is nu ook beschikbaar voor inzagemomenten.

 • Voor de rol Support desk is het nu mogelijk om in te stellen dat deze inschrijvingen mag stoppen, namelijk het recht ‘Kan een toets afbreken’. Dus naast op het Activiteitenoverzicht de toets afbreken, kan dit ook door bijvoorbeeld naar Kandidaten te gaan, de kandidaat te openen, daarna de bewuste toets te selecteren en in de acties voor ‘Stoppen’ te kiezen.

 • Op het tabblad ‘E-mail’ is de controle op onbestelbare e-mail geoptimaliseerd. Hierdoor is het nu beter inzichtelijk welke e-mail niet is aangekomen.

30-01-2022 RemindoToets Release 22.1

Versie: 22.1.00

RemindoToetsManager

1. Vragen

 • Bij het toevoegen van een terugkoppeling bij een vraag, bijvoorbeeld bij een antwoordoptie of bij het correcte of (deels) incorrecte antwoord, werd in sommige gevallen deze tekst niet opgeslagen. Dit is opgelost.

 • Wanneer er bij een matching/matrixvraag in een specifieke volgorde meerdere keren van scoretype werd gewijzigd, kon het voorkomen dat de score niet meer correct werd weergegeven. Dit is nu opgelost.

 • De nieuwste integratie van AlgebraKiT komt met deze Release beschikbaar: het is hiermee onder andere mogelijk geworden om de auteursinterface in het Nederlands te tonen.

2. Toetsen

 • In de instellingen van een toetsmatrijs, onder het kopje ‘Uitleveringsinstellingen’ is een nieuwe optie toegevoegd aan de lijst “In de afname-omgeving is het mogelijk om:”, namelijk “De kandidaten hun resultaat te laten vergelijken met de gemiddelde resultaten”. Via deze optie kan de toegang voor kandidaten tot de vergelijking in de afname-omgeving aan- of uitgezet worden. Verderop in deze Release Notes worden de mogelijkheden van de toevoeging voor groepsanalyse toegelicht.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • De pop-up die een kandidaat ziet wanneer er tijdens een toets opmerkingen mogen worden geplaatst, kan nu verplaatst worden op het scherm. Dit is handig wanneer de kandidaat bijvoorbeeld de vraag nog wil bekijken tijdens het typen van een opmerking.

 • Beantwoordt een kandidaat tijdens een Oefening een vraag niet en gaat deze verder naar de volgende vraag, dan zal er nu een melding verschijnen met de vraag of de kandidaat zeker weet dat hij/zij door wil gaan naar de volgende vraag. Hiermee wordt voorkomen dat de kandidaat per ongeluk de vraag niet beantwoordt en doorgaat (zonder terug te kunnen).

 • Mag een kandidaat na het maken van de Oefening de juiste antwoorden zien, dan ziet hij dit nu ook tijdens het krijgen van de terugkoppeling, direct na het beantwoorden van de vraag.

 • Kandidaten kunnen nu hun behaalde resultaat vergelijken met het resultaat van de kandidaatgroep waar zij aan gekoppeld zijn én de gemiddelde resultaten van andere kandidaatgroepen die dezelfde toets hebben gemaakt! Uitleg over de instelling hiervoor is in het volgende thema te vinden binnen deze Release Notes. Wanneer in het toetsmoment is ingesteld dat een kandidaat zichzelf mag vergelijken met anderen, zal de kandidaat op het dashboard bij de betreffende toets een nieuw icoon zien.

  Door hier op te klikken opent een pop-up waar de kandidaat informatie ziet over zichzelf en zijn/haar groep ten opzichte van de andere (in het toetsmoment gekozen) groepen.

2. Planning

 • Bij het plannen van een nieuwe toets is aan de inschrijvingsinstellingen, bij de zichtbaarheid voor de kandidaat, zoals hiervoor beschreven, een nieuwe optie toegevoegd. Deze optie heet ‘Laat kandidaten zichzelf met anderen vergelijken’.

  Wanneer kandidaten in groepen zijn verdeeld, is er de mogelijkheid dat de kandidaat zichzelf/de eigen groep t.o.v. één of meer groepen kan vergelijken. Dit kan ook overstijgend over meerdere toetsmomenten worden gedaan. Zie ook de nieuwe toevoeging voor groepsanalyse onder het kopje ‘Resultaten’ in deze Release Notes.

  Op het moment dat de zichtbaarheidsinstellingen niet mogen worden aangepast in de Afname-omgeving wordt deze optie zichtbaar onder het kopje ‘Kandidaatvergelijking’.

  De kandidaatgroepen zullen moeten zijn gekoppeld aan categorieën om de vergelijkingen te kunnen maken. Het beheer van kandidaatgroepen gaat via ‘Beheer > Kandidaten > Beheer kandidaatgroepen’.

 • Het toevoegen van een correctieronde aan een toetsmoment gaat nu niet meer via de inschrijvingsinstellingen, maar het toetsmoment krijgt een aparte knop om de correctierondes toe te voegen of te bewerken.

 • Om in de Planning ruimte te maken voor de nieuwe knop voor de gekoppelde correctierondes aan het toetsmoment, hebben we de knop om een toetsmoment te archiveren verplaatst. Deze is nu terug te vinden in de pop-up bij het bewerken van het toetsmoment.

3. Resultaten

 • In de Analyse is de mogelijkheid toegevoegd om een groepsanalyse te bekijken. Hiervoor is een nieuw tabblad toegevoegd aan het overzicht.

  Met behulp van de groepsanalyse kan men kandidaten welke in kandidaatgroepen zijn onderverdeeld, op groepsniveau met elkaar vergelijken. Zo kan dus geanalyseerd worden hoe de groepen gescoord hebben ten opzichte van elkaar. Een kandidaat kan ook aan verschillende groepen gekoppeld zijn, waardoor er op verschillende manieren kan worden vergeleken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergelijken van groepen op basis van niveau, locatie of leerjaar.

  In de groepsanalyse wordt allereerst een samenvatting van de resultaten van het toetsmoment weergegeven. In de samenvatting worden onder andere de gemiddelde score en het scorebereik getoond. Bevat een toets terugkoppelingsonderdelen, dan wordt dezelfde informatie ook per terugkoppelingsonderdeel getoond.

  Daarnaast kunnen via de keuzelijst bovenaan de pagina de kandidaatgroepen met elkaar vergeleken worden. Dit gebeurt op het niveau van de categorie van de kandidaatgroep. Dus een categorie ‘Locatie’ bevat bijvoorbeeld 3 kandidaatgroepen, nl. ‘Amsterdam’, ‘Rotterdam’ en ‘Den Haag’. Wanneer dan de categorie ‘Locatie’ wordt gekozen voor de vergelijking, worden de resultaten van de 3 groepen naast elkaar getoond. Door middel van groene en rode icoontjes, wordt duidelijk gemaakt hoe de waarde in het vak zich verhoudt tot de rest van de waarden (groen is een hogere score, rood is een lagere score).

 • Tegelijkertijd, om ruimte te creëren voor de groepsanalyse, zijn de tabbladen per terugkoppelingsonderdeel verwijderd en kan op het tabblad ‘Details van het resultaat’ gefilterd worden op deze terugkoppelingsonderdelen:

5. Antwoorden nakijken en correctierondes

 • Ook in de correctierondes hebben we een grote vernieuwing kunnen toepassen. De instellingen van de correctieronde zijn nog steeds hetzelfde (anoniem nakijken, mogen aanpassen, cijfer bepalen, enzovoort), maar de nakijkverdeling heeft een nieuwe indeling gekregen. Daarnaast is het, na het aanpassen van een correctieronde, nu mogelijk om te kiezen hoe het correctiewerk moet worden herverdeeld.

  Tijdens het bewerken van een correctieronde die al is gestart, zal ook het percentage nakijkwerk dat al is ingediend worden getoond.

 • Nakijkverdeling
  De keuzes die gemaakt kunnen worden voor de nakijkverdeling worden hieronder toegelicht.

  • Elke verbonden corrector
   Elke corrector die een verbinding heeft met de kandidaat en is gekoppeld aan deze opleiding, kan het resultaat nakijken.

  • Eén corrector
   Selecteer één corrector, welke de resultaten in deze correctieronde moet nakijken. Deze corrector hoeft niet gekoppeld te zijn aan de kandidaat, maar wel aan de opleiding.

  • Mijzelf
   De gebruiker die op dat moment de correctieronde aanmaakt, wordt gekoppeld aan het correctiewerk. Er hoeft in dit geval geen verbinding met de kandidaat te zijn, wel met de opleiding.

  • Kandidaat
   In het geval van een oefening of oefentoets kan ook worden ingesteld dat de kandidaat zelf de toets moet nakijken, eventueel gecombineerd met een of meer correctierondes. Er zijn minder instellingen beschikbaar wanneer de kandidaat zelf nakijkt; bepaal hier of voorgaande correctierondes afgesloten moeten zijn en of de correctieronde het cijfer bepaalt.

  • Uitgebreide nakijkverdeling
   Deze optie biedt de mogelijkheid om de toets door meerdere correctoren na te laten kijken. Dit kan op het niveau van de toets, dan wordt de gehele toets over meerdere correctoren verdeeld. Daarnaast kan de correctieronde per regel worden ingesteld of op een nog dieper niveau, namelijk per vraag. Er moet ook worden aangegeven of er een verbinding moet bestaan tussen de corrector en de kandidaat.

   Wordt de bovenste knop ‘Toevoegen’ (donkergroene balk) gebruikt, dan kan de gehele toetsmatrijs over één of meerdere correctoren worden verdeeld. De overige opties om onder deze regel correctoren toe te voegen, zullen dan niet meer beschikbaar zijn.

   Wordt de 2e knop ‘Toevoegen’ gebruikt, dan kan de toetsmatrijsregel aan één of meer correctoren worden toegewezen. Via de 3e knop ’Toevoegen’ wordt in dit voorbeeld de vraag aan één of meer correctoren toegewezen.

   Let op dat bij het toewijzen van de correctoren de selectie altijd afgerond dient te worden. Deze knop staat rechtsonder in het blok van de toegewezen correctoren.

   Zijn nog niet alle onderdelen verdeeld en wordt de correctieronde alvast opgeslagen, dan zal er een melding verschijnen. Er kan hier gekozen worden om alsnog verder te gaan, het overige correctiewerk aan jezelf toe te wijzen of de items later toe te wijzen. In het eerste en laatste geval zullen er bij de toetsmatrijsregels en/of vragen, welke nog een actie nodig hebben, uitroepteken-iconen verschijnen.

 • Aanpassen correctieronde
  Wanneer een correctieronde achteraf wordt aangepast en er wordt een verandering in de nakijkverdeling aangebracht, dan zal na het klikken op de opslaan knop een melding verschijnen.

  Wordt er vervolgens gekozen om niet opnieuw te verdelen, dan blijft al het huidige correctiewerk gekoppeld aan de eerder ingestelde correctoren. Het correctiewerk dat vanaf het moment van de aanpassing beschikbaar komt, zal volgens de nieuwe verdeling worden toegewezen. Daarnaast kan het ook zijn dat er alleen een aanpassing in de instellingen is gedaan en niet in de verdeling. In dat geval hoeft er dus geen herverdeling gedaan te worden.

  Voor het herverdelen zelf zijn er dan de opties om alleen het correctiewerk dat nog niet beoordeeld is te herverdelen of alleen het correctiewerk dat nog niet is ingediend. Het correctiewerk dat nog niet beoordeeld is, heeft nog geen punten bij de beoordelingscriteria gekregen. Het correctiewerk dat nog niet is ingediend kan al wel punten hebben gekregen, maar is nog niet ingediend en kan om die reden herverdeeld worden.

  Correctiewerk dat al ingediend is kan niet worden herverdeeld, dit is immers al afgerond.

  Het herverdelen en het bekijken van de huidige verdeling kan uiteraard ook nog steeds via Resultaten > Correctierondes > Bekijk kandidaten en gekoppelde begeleiders. Daar kan correctiewerk aan andere correctoren worden toegewezen via de acties onderaan de pagina.

 • Correctieronde voor specifieke resultaten

  Het is ook nog steeds mogelijk om voor een specifiek resultaat of meerdere resultaten van dezelfde toetsmatrijs een correctieronde te maken. Ga hiervoor naar Resultaten > Alle resultaten en selecteer de gewenste resultaten. Kies daarna, onderaan de pagina, bij de acties voor de optie ‘Correctierondes beheren’. De vervolgstappen zijn dan weer exact hetzelfde als hierboven beschreven.

Algemeen

 • RemindoToets ondersteunt het gebruik van Safe Exam Browser (SEB) voor het afnemen van toetsen. Deze software blijft zich ook vernieuwen zodat veiligheid te allen tijde geborgd blijft. De meest recente versie van de SEB is 3.3.1.

  Wij zien dat de meeste scholen en examenorganisaties een actuele SEB-versie vanaf versie 3 gebruiken, maar een enkele organisatie gebruikt nog een oudere versie. Naast dat dit om veiligheidsredenen af te raden is, zullen vanaf RemindoToets Release 22.2 de oudere versies (ouder dan versie 3) uitgefaseerd worden voor gebruik met RemindoToets.

Jaarplanning

We plannen voor komend jaar 6 kleinere releases, met relatief kleinere hoeveelheden aanpassingen per release. Elke release zal telkens 2 weken vóór de Release al op Preview beschikbaar komen om bekeken en uitgeprobeerd te worden. Op het moment dat een release op Preview beschikbaar komt, informeren we je daar natuurlijk over met het toezenden van Release Notes om te kunnen zien wat er zoal nieuw is in die release.

De volgende momenten staan in onze agenda genoteerd:

RemindoToets Release 22.2

Release op Preview: zaterdag 12 maart 2022
Release op Productie: zondag 27 maart 2022


RemindoToets Release 22.3

Release op Preview: zaterdag 7 mei 2022
Release op Productie: zondag 22 mei 2022


RemindoToets Release 22.4

Release op Preview: zaterdag 16 juli 2022
Release op Productie: zondag 31 juli 2022


RemindoToets Release 22.5

Release op Preview: zaterdag 10 september 2022
Release op Productie: zondag 25 september 2022


RemindoToets Release 22.6

Release op Preview: zaterdag 5 november 2022
Release op Productie: zondag 20 november 2022