Release Notes 2020
 • 16 Nov 2020
 • Pdf

Release Notes 2020

 • Pdf

15-11-2020 RemindoToets Release 20.5

Versie: 20.5.00

Beheeromgeving

Vragen

 • Voor het embedden van externe video’s, 3D-tekeningen of andere embedbare content, is het nu mogelijk om deze externe media in vragen te gebruiken vanaf elke website die de oEmbed-standaard gebruikt.
 • Het is daarnaast nu ook mogelijk om externe media op te nemen in vragen die in summatieve toetsen gebruikt worden. Omdat hier potentieel veiligheidsrisico's aan zijn verbonden, kan dit pas nadat een beheerder dit expliciet toestaat. Dit kan via de algemene vraaginstellingen bij Instellingen.
 • Wanneer een gebruiker toegang heeft tot één categorie binnen een vragenbank, is het voor deze gebruiker niet meer mogelijk om die categorie bij een item te verwijderen. De vraag is namelijk anders niet meer toegankelijk voor deze persoon.
 • Bij het instellen van een Werkbladvraag wordt nu duidelijk aangegeven dat het antwoordmodel van items die met dit vraagtype worden gemaakt, niet in de Afname-omgeving aan te passen is.
 • Bij Drag & drop vragen wordt nu een melding getoond wanneer de achtergrondafbeelding door RemindoToets wordt verkleind omdat de ingevoerde afbeelding standaard te groot is. Bij het toevoegen van de versleepbare afbeeldingen die een toetskandidaat op de juiste plek op de hoofdafbeelding dient te slepen, wordt ook aangegeven dat ze verkleind worden naar de grootte van de hoofdafbeelding.
 • Bij de Matching/matrixvraag is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van de product- en quotiëntregel bij het scoretype.

Toetsen

 • Wanneer er per ongeluk, bij het aanmaken van een nieuwe toetsmatrijs, in het stappenplan op het toevoegen van een stap geklikt werd, kon dit voorheen niet ongedaan gemaakt worden. Het is vanaf nu wel mogelijk, zolang de stap nog geen gevuld onderdeel bevat, om deze te verwijderen, m.a.w. de toetsmatrijs mag op dat moment nog geen regels bevatten.
 • Indien er bij de leerdoelen van een toetsmatrijs op basis van een matrix overlappende categorieën worden gekozen, wordt hier nu een melding van getoond.
 • Wanneer er terugkoppelingsonderdelen aan de toetsmatrijs worden toegevoegd en er wordt gekozen dat de feedback per toetsmatrijsregel moet worden gedaan, wordt er nu beter gecontroleerd dat er ook daadwerkelijk regels aangevinkt zijn.
 • Een toetsmatrijs kan een introductietekst en een afsluitende tekst bevatten. We hebben de term ‘Introductietekst‘ hernoemd naar ‘Instructie‘. Zo zal de knop die de kandidaat gedurende de toets ziet ook ‘Toon instructie‘ heten.
 • In deze instructietekst en afsluitende tekst kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ankers, om te kunnen navigeren in een tekst. Dat is alleen zinvol als de tekst erg lang is. Het opslaan van deze ankers ging in sommige gevallen niet goed, dat is nu opgelost.
 • De instelling om niet terug te kunnen naar de vorige vraag werd in sommige gevallen niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.
 • De opslaan knop op het tabblad Opleidingen bleef altijd actief. Deze knop heeft alleen een functie wanneer er iets wordt gewijzigd in de categorie van een opleiding en zal vanaf nu alleen op dat moment actief worden. Daarnaast was de naam van de knop ‘Opleiding opslaan’, deze is nu hernoemd naar ‘Categorieën opslaan’.
 • Bij het maken van een PDF van een toetsmatrijs, kan nu net zoals in de Afname-omgeving, de taal worden gekozen. Eerder was de taal afhankelijk van het profiel van de gebruiker.

Instellingen

 • In de audit trail is nu ook terug te vinden wanneer een gebruiker een PDF export van een selectie vragen uit een vragenbank heeft gemaakt.
 • Via ‘Beheer vragenbanken’ is het nu mogelijk een overzicht van alle vragen te downloaden als Excel-export, met daarin de analyse-waardes van de laatste versie van elk item én alle bijbehorende metadata.
 • Het is mogelijk om in te stellen welk toetsmatrijstype er standaard geselecteerd is bij het maken van een nieuwe toetsmatrijs.
 • Er is een optie toegevoegd om bij het toevoegen van een nieuwe regel ook gelijk de positie van de vragen binnen de regel in te stellen.
 • Er is zoals al genoemd in de inleiding van deze Release Notes, een optie bijgekomen om externe media in toetsen toe te staan. Wanneer deze op ‘Ja’ wordt ingesteld, zal er een waarschuwing worden getoond waarin uitgelegd wordt welke gevolgen dit kan hebben.
 • Het is nu mogelijk om per rol in te stellen of vragen vanuit het vragenoverzicht via ‘Toon alles’ in bulk als PDF mogen worden gedownload.
 • De mogelijkheden van de API van de beheeromgeving zijn uitgebreid met API-calls om via de API de opleidingspermissies van gebruikers aan te kunnen passen.

Afname-omgeving

Afname

 • Wanneer de toetsnaam tijdens de afname getoond wordt aan de kandidaat, zal daar nu in het geval van een toetsmoment de naam van dat toetsmoment getoond worden. Hierdoor ziet de kandidaat in het dashboard/overzicht en tijdens het maken van de toets dezelfde naam staan. Bij de resultaten zal wel de toetsmatrijsnaam getoond worden.
 • Bij het gebruik van de browser Firefox kon het incidenteel voorkomen dat een formule in de tekst niet in zijn geheel getoond werd. Wanneer er met de cursor overheen gegaan werd, was de formule wel goed zichtbaar. Dit is opgelost.
 • Wanneer de tijd verstreken was en de toets zichzelf ging afsluiten, bleef de pagina waarop dit gemeld werd niet lang genoeg in beeld. Op deze pagina wordt gemeld hoeveel antwoorden nog binnen de tijdslimiet zijn gegeven en nog moeten worden opgeslagen. Deze pagina wacht nu op interactie van de kandidaat om verder te gaan.
 • Bij toetsvragen met een casustekst welke vrij groot was, konden er problemen ontstaan bij het gebruik van de functionaliteit om tekst te markeren. Dit is opgelost.
 • Wanneer er was ingesteld dat de kandidaat de tekst mag markeren en daarnaast dat de tekst geselecteerd mag worden, werkte het markeren in sommige gevallen niet. Dat is nu opgelost.
 • Er zijn diverse aanpassingen gedaan met betrekking tot het gebruik van de volledigscherm-beveiliging, waardoor deze functionaliteit nog stabieler zal werken.
 • Wanneer een toets volledigscherm-beveiliging heeft en gebruik maakt van het vroegtijdig kunnen starten, is de toepassing van het starten van het volledig scherm verplaatst naar het moment dat de toets start. Dit was eerder al bij het vroegtijdig starten.
 • In sommige gevallen kon het voorkomen dat tijdens het markeren van tekst een foutmelding verscheen, dit is opgelost.
 • Wanneer de cesuur van de toetsmatrijs is ingesteld op ‘Geen cesuur’ zal, ondanks de instelling om de cesuur op de instructiepagina te tonen, er geen melding over de beoordeling/cesuur op de instructiepagina van de toets worden gedaan.

Planning

 • Het is nu mogelijk om bij het instellen van een inzagemoment te kiezen dat alleen de beantwoorde vragen getoond moeten worden. De onbeantwoorde vragen zullen dan niet worden getoond aan de kandidaat.
 • Per inzagemoment kan nu worden ingesteld of de kandidaat de naam van de corrector van open vragen in de toets mag zien tijdens de inzage.
 • Voor begeleiders die toezichthouder/surveillant zijn van een toetsmoment, waarbij zij echter géén rechten hebben om de kandidatenlijst aan te passen, zal er nu een extra icoon in de ‘Planning’ worden getoond: via dit icoon krijgen zij vóór de start van het toetsmoment al toegang tot het betreffende toetsmoment om kandidaten vooraf extra tijd toe te kunnen kennen.
 • In sommige gevallen werd bij een inzagemoment de instelling voor het tonen van de terugkoppelingsrapportage niet goed meegenomen. Dit is opgelost.
 • Bij inzagemomenten waarbij een herkansing voor dezelfde toets was ingesteld werd in sommige gevallen de inzage niet getoond. Dit is opgelost.
 • Bij het inplannen van een toets waarbij de resterende tijdsduur wordt berekend vanaf de start van het toetsmoment, wordt de vroegtijdige toegang grijs gemaakt en kan deze niet aangepast worden. Standaard staat deze dan namelijk op ‘Ja’. Het kon voorkomen dat deze instelling dan toch ‘Nee’ toonde, dat is nu opgelost.

Activiteitenoverzicht

 • In het Activiteitenoverzicht was een limiet om maximaal 1.000 actieve kandidaten op één pagina te tonen, in het overzicht van alle kandidaten die op dat moment hun toets aan het maken zijn. Dit aantal is verhoogd naar 2.000.
 • Bij toetsen die gebruik maakten van de volledigscherm-beveiliging ontstonden in sommige gevallen problemen bij het afsluiten van de toets. Dit gebeurde wanneer het volledigscherm gesloten werd voordat de toets beëindigd werd. Dit kan nu niet meer gebeuren.

Resultaten

 • Wanneer een toets is afgenomen via een toetsmoment in de planning, kan een gegeven herkansing ook alleen maar binnen dat toetsmoment afgenomen worden. Dit wordt nu ook duidelijk aangegeven in de pop-up om de herkansing te bevestigen. De tekst geeft aan dat het resultaat onderdeel is van een toetsmoment en zal de data en tijden hiervan weergeven.
 • Heeft een kandidaat een opmerking op een Open vraag gemaakt, dan wordt bij het lezen/verwerken ervan nu ook de beoordelingscriteria en de punten weergegeven.
 • Het menu aan de linkerkant op de nieuwe resultatenpagina kon soms langer zijn dan de pagina zelf, waardoor deze onderaan de pagina verdween. Dit is opgelost, er kan nu gewoon naar beneden worden geschoven in het menu.
 • Wanneer een corrector geen connectie heeft met kandidaten, maar wel correctiewerk aan zich gekoppeld heeft, zag de corrector (wanneer hij toegang had tot deze pagina) in het filter voor kandidaten op de resultatenpagina de namen van deze kandidaten in de zoeklijst staan. De corrector kon dus geen resultaten inzien.
 • Bij het filteren op het tabblad ‘Analyseer vragen’, werd de nummering van de regels in het filter niet altijd goed weergegeven. Dit is opgelost.

Antwoorden nakijken

 • Wanneer een Open vraag veel beoordelingscriteria bevat, maar de kandidaat relatief weinig tekst heeft getypt, zal het antwoord van de kandidaat mee naar beneden scrollen naast de beoordelingscriteria zodat het gegeven antwoord altijd in beeld blijft bij het beoordelen.
 • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van plagiaatcontrole en het rapport is nog niet beschikbaar, kon in sommige gevallen de knop al wel actief gebruikt worden, ook al was deze nog grijs. Dit is opgelost.

Papieren toetsen

 • Bij het uploaden van de scans is het niet meer mogelijk om op de knop voor het verwerken te klikken, vóórdat de scanbestanden geheel zijn geüpload.
 • Wanneer er na het uploaden en verwerken van de scans problemen zijn gevonden waar de gebruiker naar moet kijken, wordt opvallender – in rood en met tekst - op de pagina weergegeven welke acties benodigd zijn om de scan goed te verwerken.
 • De papieren toetsen welke op het tabblad ‘Verwerkt’ stonden hadden als status ‘Gearchiveerd’, dat kon verwarrend zijn. De status is nu gelijk aan de naam van het tabblad, namelijk ‘Verwerkt’.

Beheer

 • Net zoals dat al kon bij Beheer > Kandidaten, kan nu ook via de acties de gebruikersnaam naar een of meer beheerders of
 • Er is een filter op deze pagina toegevoegd om zo alle kandidaten die in één of meer (maximaal 10) toetsmomenten waren toegevoegd, te selecteren. Zo kan er bijvoorbeeld een audit trail worden gedownload van deze kandidaten. Wanneer het filter per datum dan ook nog wordt toegepast, kan alle informatie rondom een toetsmoment worden ingezien.
 • In de lijst met acties is een optie toegevoegd om in bulk de geldigheidsduur van het account van kandidaten in te stellen of aan te passen.
 • Tijdens het importeren van kandidaten werden de toegankelijkheidsprofielen niet altijd getoond in de keuzelijst bij het koppelen, dit is opgelost.
 • De instructietekst onderaan het antwoordblad voor de kandidaten van een papieren toets is duidelijker gemaakt. De oorspronkelijke tekst werd in sommige gevallen verwarrend ervaren omdat er stond dat er niet op het antwoordblad mocht worden geschreven, echter is dat bij een Open vraag natuurlijk juist de bedoeling. De instructietekst is daarop herschreven en daarmee duidelijker gemaakt.
 • De standaardwaarde voor het tonen van de terugkoppelingsrapportage kan nu worden ingesteld.
 • Er is een extra rol toegevoegd, namelijk de ‘Vaststeller’. Deze rol kan alles inzien, maar geen wijzigingen aanbrengen. Let op: dit betreft dus een beheerdersrol. Nieuwe gebruikers met deze rol worden dus aangemaakt via het menu Beheer > Beheerders.

27-09-2020 RemindoToets Release 20.4

Versie: 20.4.00

Algemeen

 • Vanaf deze Release is de ondersteuning voor de UTF-8 karakterset aangepast naar het meest uitgebreide niveau, namelijk utf8mb4. Dit betekent dat het nu mogelijk is om in RemindoToets overal emoji’s te gebruiken maar belangrijker nog dat nog meer karaktersets en speciale tekens ondersteund worden.
 • In de Afname-omgeving hebben we diverse verbeteringen aan de lay-out gedaan. Zo heeft de resultaatpagina nu standaard de weergave die we eerder dit jaar al op de preview omgeving geïntroduceerd hebben.
 • De handleiding in de beheer- en afname-omgeving is verplaatst naar een nieuwe omgeving, namelijk de Kennisbank. Tevens zijn de Release Notes daar te vinden. Deze is via dezelfde i-knop beschikbaar. Voor nu betekent dat niets anders dan dat de bestaande tekst is verplaatst en het er iets anders uit ziet. De komende tijd zullen we de oude tekst vervangen door nieuwe teksten, gerelateerd aan specifieke thema’s. Hierdoor hopen we een overzichtelijke, toegankelijke kennisbank aan te kunnen bieden.

Beheeromgeving

Vragen

 • Bij de filters in de vragenlijst is een nieuwe optie toegevoegd, ‘Vraaggebruik’. Via dit filter kan worden gefilterd op het minimaal aantal keer dat een vraag is afgenomen. Stel je deze op ‘50’ in, dan wordt het vragenoverzicht gefilterd op alle toetsvragen die 50 keer of vaker zijn afgenomen.
 • In de vorige release is een heel nieuw vraagtype, de Werkbladvraag, geïntroduceerd. In deze Release is dit vraagtype verder ontwikkeld. Bij de werkbladvraag wordt een antwoordmodel gemaakt waarin de kandidaat bepaalde velden met gegevens moet vullen,
  à la een Werkblad in een spreadsheetprogramma. Denk bijvoorbeeld aan een financiële balans of een grootboekrekening. De kandidaat kan hierbij gebruikmaken van vooraf ingevoerde keuzelijsten, bijvoorbeeld een grootboeknummer 1680 gekozen kan worden uit een lijst, waarna in een corresponderend veld automatisch “Vennootschapsbelasting” verschijnt en de kandidaat in een derde veld het juiste bedrag dient te noteren.
  Het correctiemodel van de werkbladvraag is flexibel in te richten voor één of meerdere antwoordvelden. Daarbij is het mogelijk om onderlinge relaties tussen velden aan te geven. De werkbladvraag is hierdoor goed in te zetten bij onder andere financiële toetsen met
  bijvoorbeeld journaalposten, winst- en verliesrekeningen, kasstroomoverzichten en balansen.
  De werkbladvraag is een gesloten vraag, er moet dus vooraf een scoremodel worden toegevoegd waarna de antwoorden van de kandidaten door RemindoToets automatisch worden nagekeken. Het is bij dit vraagtype niet mogelijk om het antwoordmodel achteraf
  aan te passen.
 • Bij de notificaties over toetsvragen kijken we nu naar de actuele rechten van gebruikers. Alle actieve gebruikers die op dit moment toegang hebben tot een bepaalde vraag, kunnen een notificatie krijgen over die toetsvraag. Had een gebruiker ooit toegang tot de vraag (inclusief wanneer de gebruiker zelf de vraag heeft aangemaakt), maar nu niet meer, dan ontvangt deze gebruiker géén notificatie meer.
 • Bij het bekijken van de statistieken van een samengestelde vraag kon een foutmelding verschijnen wanneer het tabblad A-waarde werd geopend terwijl de vraag interacties bevat waar deze waarde niet voor berekend kon worden. Dit is opgelost.
 • In het voorbeeld van een samengestelde vraag met meer dan 10 interacties werd de terugkoppeling niet in de correcte volgorde weergegeven. Dit is opgelost.

Toetsen

 • In sommige gevallen werden aanpassingen aan selecties binnen een toetsmatrijs niet altijd goed in de audit-trail en in de historie weergegeven. Dat is nu opgelost.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe toetsmatrijs via het winkelmandje in de vragenbank, werden de standaardinstellingen voor toetsmatrijzen niet altijd goed meegenomen. Dit is opgelost.

Distributie

 • Het inactief maken van een Afname-omgevingen in het Distributie-overzicht werkte niet correct meer. Dit is opgelost.

Instellingen

 • In sommige gevallen was het niet mogelijk om een lege categorie te verwijderen. Dit is opgelost.
 • Per opleiding is een optie toegevoegd om de verbonden gebruikers te bekijken en/of downloaden. Er kan gefilterd worden op de verschillende permissies om het gewenste resultaat te zien.

Afname-omgeving

Afname

 • In het logboek van elk resultaat wordt nu vastgelegd welk platform, welke browser (en versie) de kandidaat gebruikt heeft.
 • Bij het uploaden van bestanden bij een uploadvraag wordt nu duidelijker de voortgang van het uploaden en verwerken getoond. Na het verwerken zal in het geval van afbeeldingen en video’s een voorbeeld van het bestand worden getoond.
 • Bij een lange introductietekst van een toets, zal de openingspagina van de kandidaat niet meer automatisch helemaal naar beneden gaan, maar wordt de pagina zo geopend dat de kandidaat bovenaan kan beginnen met lezen.
 • Wanneer er voor het toetsmoment gebruik wordt gemaakt van de remote proctoring software van Proctorio en de kandidaat kan vroegtijdig starten, dan is de tekst voor de startknop nu aangepast. Hierdoor wordt het duidelijk dat de pre-checks van Proctorio alvast gestart kunnen worden.
 • Wanneer een kandidaat bij meerdere toetsen opmerkingen had geplaatst en overal een reactie op heeft gekregen, wordt nu per toets op het dashboard van de kandidaat het icoon van de gekozen opmerking als gelezen gemarkeerd en niet meer voor alle toetsen tegelijk.
 • Wanneer een toets inschrijving niet via een toetsmoment, maar als losse inschrijving of bijvoorbeeld via een API koppeling gemaakt was, dan werd niet altijd de instructietekst om op de startknop te klikken getoond. Dit is opgelost.
 • Bij een bepaalde combinatie van instellingen m.b.t. het tonen van de terugkoppelingsonderdelen kon het zijn dat de kandidaat aan het einde van de toets alleen het woord ‘Resultaten’ zag. In deze gevallen was dan altijd ingesteld dat de kandidaat geen enkel resultaat mocht zien. Dit kan nu niet meer gebeuren.
  Er is achter de schermen een extra controle toegevoegd voor toetsen welke volledig-scherm-bescherming gebruiken.
 • Het is nu ook mogelijk om bij open vragen van het type “Voor-opgemaakte tekst (code)” gebruik te maken van Ctrl-V om tekst te plakken.

Planning

 • Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Proctorio en in de toetsmatrijs is de Volledig- scherm-bescherming ingesteld, dan wordt de volledig-scherm-instelling van Proctorio gebruikt en niet die van RemindoToets.
 • RemindoToets bevat sinds de vorige Release de optie om open vragen en uploadvragen op plagiaat en overlappende inhoud te controleren. Dit wordt gecontroleerd op basis van de antwoorden en uploads van andere kandidaten, maar ook tegen het gehele internet. Dit is een krachtig instrument om te analyseren hoe uniek antwoorden van kandidaten zijn, of dat er opvallende gelijkenissen zijn in de antwoorden die nader onderzocht moeten worden. In de vorige Release baseerden we de plagiaatcontrole op de software van Turnitin, de wereldwijde marktleider op dit gebied. Nu hadden we in onze leeromgeving RemindoContent al ervaring met één van de beste andere organisaties op dit vlak, URKUND. In deze Release hebben we die ervaring ook vertaald naar RemindoToets, zodat we nu naast Turnitin ook URKUND ondersteunen. Bij het inplannen van een toetsmoment kan dus ook voor plagiaatcontrole via URKUND gekozen worden als de API-key van URKUND in de Instellingen is ingesteld (zie onderdeel Beheer).
 • Bij de overzichten van toegewezen gebruikers aan toetsmomenten en inzagemomenten is het nu ook mogelijk om expliciet te zoeken op code/kenmerk, naam en gebruikerseigenschappen.
 • Er is een probleem opgelost waarbij het voor een toetscoördinator niet mogelijk was de kandidaten van een toetsmoment te exporteren, terwijl deze wel bekeken konden worden.
 • In de verantwoordingsrapportage van een toetsmoment werden de instellingen voor de zichtbaarheid niet altijd correct overgenomen, dit is opgelost.
 • Wanneer een omgeving veel gebruikersgroepen bevatte, kon het voorkomen dat het laden van de kandidatenlijst in de planning een foutmelding opleverde. Dit kan nu niet meer gebeuren.

Activiteitenoverzicht

 • Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een erg klein beeldscherm ging het scrollen in het activiteitenoverzicht niet helemaal goed, de bovenste kandidaten verdwenen onder de filters. Dit is opgelost.

Resultaten

 • Het rapport van de plagiaatcontrole is nu ook beschikbaar op de resultaatpagina van een kandidaat. Eerder was deze alleen via het overzicht in de analyse in te zien en tijdens het nakijken van open vragen.
 • Bij een papieren toets kan nu op de resultaatpagina van een kandidaat op de uitsnede van de papieren toets geklikt worden om het gehele antwoordblad te zien. De kandidaat kan dit ook, wanneer deze toegang heeft tot de resultaatpagina of tijdens een inzage.
 • Er is een vernieuwde versie van de resultaatpagina. Alle informatie die eerder beschikbaar was op de pagina is overzichtelijk in een menu in de zijbalk opgenomen. Als extra optie is toegevoegd dat de vraag- en/of casusteksten verborgen kunnen worden. Daarnaast kunnen er filters worden toegepast m.b.t. de vraagstatus en het vraagtype.
 • Op de pagina met alle resultaten is een nieuwe actie toegevoegd, namelijk ‘Pas de status van de resultaten aan’. Met behulp van deze actie kan op een snelle manier (in bulk) de status en eventuele vertraging van de publicatie van een resultaat worden aangepast.
 • Bij het uploaden van bestanden door de kandidaat werden grote afbeeldingen alleen verkleind weergegeven. Het is nu mogelijk om de grotere versie van de afbeelding te openen.

Analyse

 • Wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de betrouwbaarheid te kunnen meten, zal de analyse niet meer alleen het woord ‘onbetrouwbaar’ tonen, maar er zal een melding getoond worden dat er onvoldoende gegevens zijn.
 • In de exportfunctie voor het onderwijs- en studenteninformatiesysteem Osiris werd het tijdstip niet in de juiste datumnotatie vermeld, dit is opgelost.
 • Bij het aanpassen van het antwoordmodel van een open vraag met meer dan 10 beoordelingscriteria werd de volgorde niet goed getoond, dit is opgelost.
 • In het overzicht van de opmerkingen van een toets werd een rood kruis bij een open vraag getoond, wanneer deze nog niet nagekeken was. Dit is opgelost.
 • Wanneer een antwoordmodel van een open vraag is aangepast is er gekozen om de correctieronde wel of niet te heropenen. Bij het opnieuw bekijken/bewerken van deze aanpassing werd niet getoond welke optie was gekozen door deze aan te vinken, het was alleen zichtbaar in het logboek. De reden hiervoor is dat de correctieronde niet per ongeluk heropend zou moeten worden. Vanaf nu wordt er, wanneer de correctieronde bij de aanpassing heropend was, een melding getoond.
 • Bij het gebruik van de browser Firefox kon het zijn dat in de analyse, bij de interactie-analyse van een hotspotvraag met veel resultaten, deze pop-up niet opende. Dit kwam door de heatmap die daar getoond wordt. Deze heatmap is nu verbeterd, waardoor het inladen bij veel resultaten geen problemen meer geeft.
 • Wanneer alle open vragen van een toets ingetrokken werden, kon het zijn dat het resultaat niet vanzelf herberekend werd. Dit was op te lossen door de ‘Verwerk opnieuw’ actie te gebruiken, maar wordt nu weer door RemindoToets zelf opgelost.
 • In de Excel export van het tabblad ‘Details van het resultaat’ wordt nu, in de kolomkop per vraag, de maximum score van de vraag getoond.

Correctierondes en antwoorden nakijken

 • Het is nu mogelijk om tijdens het nakijken de ingestelde gebruikerseigenschappen van een kandidaat te zien. In het onderdeel ‘Beheer’ worden de instellingen hiervoor toegelicht.
 • Bij het nakijken per vraag werd onverhoopt de deadline nog met een uitroepteken weergeven wanneer alles al nagekeken was, dit is opgelost.
 • Bij het nakijken van een samengestelde vraag, welke uit gesloten en open vragen bestaat, wordt in de score bovenaan de vraag altijd alleen de score van de open vragen getoond. Van de al door RemindoToets nagekeken gesloten vragen wordt alleen de score getoond.
  Wanneer er nu met de cursor over de bovenste score wordt gegaan, worden de automatisch nagekeken punten, de zojuist beoordeelde punten en het totaal aantal punten weergegeven
 • Na het aanmaken van een correctieronde, waarbij de kandidaten de toets al gemaakt hadden, werd bij het aanpassen van de correctieronde de nakijkverdeling niet goed herverdeeld, dit is opgelost.
 • In het correctierondebeheer is een filter toegevoegd om ook op kandidaatgroepen te kunnen filteren.

Papieren toetsen

 • Bij het genereren van een nieuwe papieren toets kan nu direct gekozen worden welke vorm van het antwoordblad er gebruikt dient te worden.

Beheer

 • Bij het importeren van kandidaten en het wijzigen van de status actief/inactief, kon het in sommige gevallen voorkomen dat de status enige tijd na de import weer veranderde, dit is opgelost.
 • Er is een nieuw onderdeel toegevoegd, namelijk ‘Tonen tijdens het nakijken’. Hier kan worden ingesteld welke van de beschikbare gegevens van een kandidaat moeten worden getoond tijdens het nakijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een studentnummer. Wanneer een correctieronde anoniem ingezet wordt, zullen deze velden uiteraard niet getoond worden.
 • Om gebruik te maken van Urkund voor plagiaatcontrole, kan op deze pagina in het onderdeel ‘Plagiaatcontrole’ het Unit ID en e-mailadres worden ingevoerd. Nadat dit correct is ingesteld kan gebruik worden gemaakt van deze optie.
 • De API-calls voor user-provisioning zijn uitgebreid en consistenter gemaakt.
 • Er is een verbetering van de API-call voor het ophalen van antwoorden doorgevoerd, waardoor de resultaten makkelijker te interpreteren zijn.

De aanpassingen in de API zijn dusdanig gemaakt, dat deze backwards compatible zijn en bestaande implementaties probleemloos blijven werken zoals ze voorheen werkten.

15-08-2020 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 20.3.03

Beheeromgeving

 • Bug Opgelost is dat bij sommige gebruikers met beperkte rechten op de categorieën in een itembank, men niet altijd alle categorieën zag waar men toestemming toe had direct na het aanpassen van de categoriestructuur door een andere gebruiker;
 • Bug Opgelost is dat de historie van aanpassingen van casusteksten niet meer volledig werd bijgehouden.

Afname-omgeving

 • Optimalisatie Tijdens deze bugfix heeft er ook een servermigratie plaatsgevonden, voor meer informatie zie ook https://paraginbv.createsend1.com/t/ViewEmail/j/C3988DF43D50784C2540EF23F30FEDED.
 • Bug Opgelost is dat er in sommige gevallen aan een nieuw toetsmoment geen correctierondes konden worden toegevoegd, wat werd veroorzaakt doordat bij het aanmaken van het toetsmoment twee acties tegelijk konden worden uitgevoerd en de ene de andere overschreef;
 • Bug Opgelost is dat filteren in het correctierondebeheer in sommige gevallen een pagina zonder resultaten opleverde;
 • Bug Opgelost is dat het niet mogelijk was om meer dan één keer in te loggen op een toets of examen dat is beveiligd met LTI-bescherming;
 • Bug Opgelost is dat niet het juiste onderdeel van de terugkoppeling werd getoond wanneer er nagekeken werd nadat tussentijds het antwoordmodel was aangepast;
 • Bug Opgelost is dat correctiewerk in specifieke gevallen niet direct na het nakijken ingediend kon worden;
 • Bug Opgelost is dat het mogelijk was om het rechtermuisknop-menu van de browser te openen door te klikken op een afbeelding in een meerkeuzevraag;
 • Bug Opgelost is dat, indien een kandidaat een grote afbeelding had geüpload in het bestandsupload-vraagtype, niet de grotere versie te bekijken was.

09-07-2020 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 20.3.02

Beheeromgeving

 • Bug Probleem opgelost waardoor je een stappenplan kon toevoegen aan een toets waarbij niet tussen de vragen genavigeerd mag worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor numerieke vragen met 0 als correct antwoord geen netwerkfout geven bij het testen van de vraag;
 • Bug Probleem opgelost waardoor regelnummers binnen toetsmatrijzen dubbel konden voorkomen;
 • Bug Probleem opgelost waardoor vragen met een afbeelding in de prompt niet netjes in de PDF terecht kwamen.

Afname-omgeving

 • Bug Probleem opgelost waardoor bij het importeren van nieuwe kandidaten via CSV de gebruikersnaam werd aangepast;
 • Bug Probleem opgelost waardoor bij sommige bestandstypes de plagiaatscore niet berekend kon worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor in specifieke gevallen bij complexere samengestelde vragen het antwoordmodel niet achteraf aangepast kon worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor casussen die gebruikt werden in de eerste vraag en daaropvolgende vragen soms niet goed wilden laden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor correctoren in specifieke gevallen niet konden beginnen met nakijken als er samengestelde vragen gebruikt waren met zeer veel interacties;
 • Bug Probleem opgelost waardoor er niet altijd extra tijd via de planning kon worden toegewezen als de kandidaat al gestart is;
 • Bug Probleem opgelost waardoor door studenten geüploade JPEG-afbeeldingen met compressiefouten er in, niet goed verwerkt konden worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor het aanmaken van gebruikersgroepen tijdens een Excel-import niet altijd werkte;
 • Bug Probleem opgelost waardoor het voor kandidaten in alle gevallen duidelijker is als ze een toets waarbij ze niet door de vragen mogen navigeren, per ongeluk af dreigen te sluiten;
 • Bug Probleem opgelost waardoor in uitzonderingsgevallen bij het nakijken inconsistente gegevens in de database terecht konden komen;
 • Bug Probleem opgelost waardoor kandidaten met een stappenplantoets niet in de correctierondes terecht kwamen als hun toets automatisch werd afgesloten wanneer de tijd verstreken was;
 • Bug Probleem opgelost waardoor kolommen in de planning bij gebruik van de Engelse taal soms te klein waren
 • Bug Probleem opgelost waardoor sommige vragen pas na twee pogingen ingeladen werden bij een toets
 • Bug Probleem opgelost waardoor de interactieanalyse niet altijd geopend kon worden wanneer geen enkele kandidaat antwoord had gegeven op de betreffende toetsvraag;
 • Bug Probleem opgelost waardoor kandidaatantwoorden in sommige gevallen konden worden overschreven door een eerdere versie van het antwoord, bij een specifiek type netwerkvertraging tussen het databasecluster en de applicatie-infrastructuur;
 • Bug Probleem opgelost in de koppeling met Proctorio waarmee we Proctorio helpen te voorkomen dat de toetsafname in sommige gevallen voortijdig wordt afgebroken;
 • Bug Probleem opgelost in de koppeling met Proctorio dat wanneer een student niet via de afsluitknop van Proctorio afsluit zoals geïnstrueerd, dit alsnog gebeurt als de kandidaat binnen RemindoToets afsluit.

06-04-2020 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 20.3.01

Beheeromgeving

 • Bug Probleem opgelost waardoor bij sommige gebruikers gebruikersgroepen niet verwijderd konden worden;
 • Bug Probleem opgelost opgelost waardoor het aanmaken van een nieuwe casustekst via de vraag-editor niet goed verwerkt werd;
 • Bug Probleem opgelost waardoor opleidingen in sommige gevallen niet van een toetsmatrijs verwijderd konden worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor sommige gebruikers niet de rechten toegewezen konden krijgen om categorieën in vragenbanken aan te kunnen maken.

Afname-omgeving

 • Bug Probleem opgelost waardoor bij een toets die nog nagekeken moest worden niet altijd de terugkoppelingsrapportage werd getoond;
 • Bug Probleem opgelost waardoor in de terugkoppelingsrapportage toetsvragen met een tussentijdse antwoordmodelaanpassing dubbel werden meegeteld in de samenvatting;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de terugkoppelingsrapportage niet getoond werd aan het einde van de toets als dat het enige onderdeel was wat de kandidaat mocht zien.
 • Bug Probleem opgelost waardoor in sommige notificaties niet de volledige tekst werd weergegeven;
 • Bug Probleem opgelost waardoor een kandidaat niet altijd via de "Kandidaten"-pagina ge(de)activeerd kon worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor bij het testen van een toetsmatrijs in de afname-omgeving voor sommige gebruikers een foutmelding werd getoond na het afsluiten van de toets;
 • Bug Probleem opgelost waardoor gepauzeerde Oefeningen niet altijd afgesloten konden worden en de terugkoppeling bij de laatste vraag niet getoond werd;
 • Bug Probleem opgelost waardoor het sluiten of heropenen van een opmerking in sommige gevallen een foutmelding gaf;
 • Bug Probleem opgelost waardoor bestanden zonder extensie niet gedownload konden worden;
 • Bug Probleem opgelost waardoor niet alle gebruikers de mogelijkheid en rechten hadden vanuit de Planning naar de Analyse te kunnen doorklikken;
 • Bug Probleem opgelost dat bij het importeren van nieuwe kandidaten niet altijd wachtwoorden werden gegenereerd;
 • Bug Probleem opgelost dat bij het importeren van nieuwe kandidaten uit de geüploade Excel de kolomnamen niet altijd herkent werden in een omgeving waarin de terminologie is aangepast;
 • Bug Een aantal optimalisaties toegevoegd waardoor het starten van een toets met daarin complexe stappenplannen, met zeer veel kandidaten (op hetzelfde moment) efficiënter verloopt.
 • Bug Bij het gebruik van de remote proctoring-oplossing Proctorio is een tussenscherm vóór het starten van de toets toegevoegd, zodat Proctorio beter detecteert dat RemindoToets gestart is. Ook na afloop van de toets wordt een tussenscherm getoond, zodat duidelijk is dat de opname via Proctorio zal stoppen;
 • Bug Er zijn enkele optimalisaties toegevoegd om de volledig-schermbeveiliging van Proctorio te kunnen gebruiken;

31-05-2020 - RemindoToets Release 20.3

Versie: 20.3.00

Beheeromgeving

Vragen

 • Het koppelen van een casustekst aan een vraag is overzichtelijker gemaakt. De knop ‘Kies casus’ stond op een minder logische plek en was grijs van kleur. De knop is nu verplaatst en heeft een opvallender kleur. Ook is er een mogelijkheid toegevoegd om in de lijst met bestaande casus, direct de casus via een “ + “-knop in de rechterkolom, toe te voegen aan een item.

Toetsen

 • Het is nu mogelijk om in de toetsmatrijs in te stellen dat een kandidaat de toetsvragen in een vaste volgorde moet beantwoorden. En dan met name dat de kandidaat na het geven van het antwoord, niet nog eens terug kan bladeren naar de betreffende toetsvraag. In de instellingen van de toetstypes ‘Oefentoets’ en ‘Toets’ is deze instelling te vinden bij de ‘Afname-instellingen’. Indien deze optie op “Ja, forceer dat de kandidaat de vragen maakt in de opgegeven volgorde” wordt gezet, dan zal de kandidaat de toetsvragen één voor één in de opgegeven volgorde moeten beantwoorden en kan hij niet terug naar een eerder beantwoorde vraag. Bij een random samengestelde toets is de volgorde dan per kandidaat verschillend, waarbij kandidaten hiermee bijvoorbeeld niet onderling antwoorden kunnen uitwisselen.

Instellingen

 • De telling van het aantal gebruikers per groep kwam niet altijd overeen met het gekoppelde aantal. Dit is opgelost.

Afname-omgeving

Afname

 • In het logboek van de afname wordt nu ook melding gemaakt wanneer RemindoToets heeft kunnen constateren dat de kandidaat gedurende een bepaalde tijd geen internetverbinding heeft gehad. Er moet dan wel langer dan 2 minuten geen internetverbinding zijn geweest;
 • Nadat de kandidaat een toets uit een toetsmoment had afgerond, zag de kandidaat niet meer de naam van het toetsmoment maar van de toetsmatrijs. In de agenda vóór het starten stond wel deze naam van het toetsmoment. Nu ziet de kandidaat ook achteraf de naam van het toetsmoment staan, zodat dit consistenter en herkenbaarder is voor de kandidaat;
 • Wanneer via het Activiteitenoverzicht een mededeling naar een student is verzonden, ziet deze tijdens de toetsafname een knipperend belletje verschijnen. Klikt de kandidaat daarop, dan kan men meteen de boodschap lezen. In het onderdeel ‘Activiteitenoverzicht’ van deze Release Notes is te lezen hoe deze meldingen kunnen worden verzonden;
 • Zodra is ingesteld dat een kandidaat tijdens de toetsafname per vraag het aantal te behalen punten mag zien, zal wanneer men met de cursor over de punten gaat, het totaal aantal te behalen punten voor de gehele toets worden getoond;
 • Wanneer een kandidaat een vrij lage beeldschermresolutie gebruikt, kon het zijn dat de pop-up met de introductietekst te groot werd. Daardoor kon de pop-up niet worden gesloten. Dit is opgelost.

Planning

 • Wanneer de organisatie gebruik maakt van Remote Proctoring met behulp van ProctorExam of Proctorio en dit toegevoegd heeft in de instellingen, kan nu per toetsmoment aangegeven worden dat hier gebruik van gemaakt moet worden.
 • Wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor plagiaatcontrole via Turnitin voor open en upload vragen, dan is er nu de optie om per toetsmoment in te stellen of deze gebruikt dient te worden.
 • Bij het inplannen van een toetsmoment is naast de toetsmatrijsnaam, nu ook de code van de toetsmatrijs zichtbaar;
 • Er zijn verschillende optimalisaties gedaan aan de PDF-rapportage welke bij een toetsmoment gegenereerd kan worden. O.a. de betrouwbaarheidsindicatie is toegevoegd en er zijn paginanummers aan de inhoudsopgave toegevoegd.

Activiteitenoverzicht

 • Het is vanuit het Activiteitenoverzicht voor toetsmomenten tijdens de toetsafname nu mogelijk een mededeling of bericht aan kandidaten te sturen voor, welke tijdens de afname aan de kandidaat getoond zal worden. Dit kan middels het tekstballonicoon aan de rechterzijde. Vervolgens kan gekozen worden dat het bericht aan de kandidaat gestuurd moet worden. Daarnaast kan door meerdere kandidaten te selecteren, door ze aan te vinken, in één keer een mededeling naar meerdere kandidaten worden gestuurd. Zodra de kandidaten worden aangevinkt, wordt de knop ‘Opmerkingen’ getoond. Vervolgens kan de mededeling worden ingevoerd en op ‘Verstuur’ worden geklikt. Alle aangevinkte kandidaten krijgen dan de mededeling te zien.
 • Wanneer een selectie binnen een toetsmoment wordt gedaan op alle kandidaten, wordt deze selectie niet meer onthouden als er naar een ander toetsmoment gegaan wordt.

Resultaten

 • Wanneer een resultaat vertraagd gepubliceerd wordt, werd op het moment van publicatie niet alsnog een notificatie getoond of verstuurd aan de kandidaat. Dat zal vanaf nu wel gebeuren;
 • Het is nu ook mogelijk voor de rol Toetscoördinator om afgebroken resultaten alsnog te berekenen, eerder kon dit alleen door Beheerders worden gedaan;
 • In de analyse van een toets met meerdere regels, op het tabblad ‘Analyseer vragen’, klopte de benaming van de regels soms niet, er werd begonnen met regel 2. Dit is opgelost;
 • Een kandidaat kan de kolom met de resultaten van toetsen, in het volledig overzicht, niet meer sorteren. Deze sortering hield geen rekening met toetsen zonder resultaat en daarom is sorteren in dit overzicht eigenlijk niet wenselijk. Om deze reden is dit nu niet langer mogelijk;
 • In de analyse van een invulvraag waarbij het antwoord niet hoofdlettergevoelig was, werden bij de verschillende antwoordopties alle correcte antwoorden getoond per gegeven antwoord. Dit is opgelost;
 • In de analyse van een toets waarbij gebruik wordt gemaakt van de plagiaatcontrole, is een extra kolom toegevoegd waarin het percentage van overlap vanuit Turnitin wordt weergegeven. Door op het icoon ernaast te klikken, wordt de bijbehorende Turnitin-rapportage direct binnen RemindoToets geopend. Deze rapportage is ook tijdens het nakijken beschikbaar.

Correctierondes en antwoorden nakijken

 • Bij het nakijken per vraag wordt nu, in het overzicht van de na te kijken vragen, ook het ID van de vraag getoond;
 • Bij het openen van een geüpload bestand door de kandidaat kon het soms voorkomen dat deze meer dan één keer geopend werd. Doordat deze schermen precies over elkaar stonden leek het alsof de knop om te sluiten niet werkte. Dit is opgelost;
 • Bij het nakijken van open- of uploadvragen, waarbij gebruik is gemaakt van plagiaatcontrole, is een extra knop toegevoegd om per vraag het rapport van Turnitin direct binnen RemindoToets te kunnen openen.

Beheer

 • Wanneer er meer dan 500 opleidingen beschikbaar waren om te koppelen aan een begeleider, werd er soms een foutmelding getoond. Dit is opgelost.

 • Bij het onderdeel ‘Standaardinstellingen toetsmomenten’ is een onderdeel ‘Instellingen voor Remote Proctoring’ toegevoegd voor het gebruik van Remote Proctor applicaties. Hier zijn de volgende opties beschikbaar:

 • “Schakel beveiligde toegang op LTI-verbindingen in” Het is hiermee mogelijk om een toetsmoment te beveiligen met LTI. Is dit ingesteld, dan kan het toetsmoment alleen gestart worden indien de kandidaat via de betreffende LTI-verbinding(en) in RemindoToets is binnengekomen. Hiermee is bijvoorbeeld af te dwingen dat de kandidaat via je LMS ingelogd moet zijn, of bijvoorbeeld via de juiste remote proctoring verbinding. Met name voor dit laatste is dit een heel nuttige beveiliging. In combinatie met bijvoorbeeld een LTI-verbinding met ProctorExam ben je er op die manier van verzekerd dat ProctorExam gebruikt wordt en de kandidaat niet via een andere browser als Chrome of Internet Explorer de toets aan het doen is.

 • “Geef API-keys voor integratie met Proctorio om” Indien je werkt met Proctorio en een geldige API-key voor Proctorio invoert, dan wordt de toetsafname van een toetsmoment via Proctorio beveiligd en geborgd dat de verbinding met Proctorio actief is als de kandidaat de toets aan het doen is.

 • Het is, zoals al eerder in deze Release Notes genoemd, nu mogelijk om antwoorden en geüploade bestanden van kandidaten die zij tijdens de toetsafname toevoegen, te laten controleren op overlap met andere teksten. Dit levert een percentage op van de mate van overlap met andere teksten, zodat bekeken kan worden of het eventueel plagiaat vanuit andere bronnen betreft of bijvoorbeeld ongeoorloofd samenwerken met andere kandidaten. RemindoToets wordt al veel ingezet als inleverplatform voor studenten en onderwijsdeelnemers om werkstukken en andere uitwerkingen in te leveren en te laten beoordelen. Met deze toevoeging kan direct gecontroleerd worden of het werk van de kandidaat overeenkomsten heeft met dat van andere studenten óf met teksten van het internet! Is Turnitin ingeschakeld, dan is per toetsmoment te bepalen of er plagiaatcontrole op moet plaatsvinden. Let op: wil je bepaalde toetsen met terugwerkende kracht laten controleren, laat het ons dan weten zodat wij dit handmatig kunnen activeren!

 • Bij de rollen die een opmerking mogen plaatsen is nu ook overal de notificatie-instelling daarvoor beschikbaar.

 • Er is een mogelijkheid toegevoegd om via de API achteraf bij een resultaat alle antwoorden op een vraag goed te keuren of om de vraag in te trekken. Deze aanpassing op het antwoordmodel wordt direct toegepast;

 • Hier kan direct de juiste LTI-koppeling toegevoegd worden om te gebruiken in combinatie met ProctorExam, de in Nederland meestgebruikte Remote Proctoring oplossing voor videotoezicht op afstand. Hier is ook uitleg en een instructie te vinden over het toevoegen van de juiste gegevens aan ProctorExam om hier gebruik van te maken.

07-05-2020 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 20.2.02

Beheeromgeving

 • Bug Probleem opgelost waardoor het verwijderen van meerdere categorieën in één bulkactie niet goed werkte;
 • Bug Probleem opgelost waardoor het opslaan van toetsen met een complexer stappenplan in sommige gevallen een foutmelding gaf;
 • Bug Probleem opgelost waardoor het opslaan van een vraag in specifieke situaties een foutmelding gaf als er een antwoordmodelblok toegevoegd was;
 • Bug Probleem opgelost waardoor vraageigenschappen waarbij ingesteld is dat deze niet als filter-optie gebruikt mogen worden, wel zichtbaar waren in de toetsmatrix.

Afname-omgeving

 • Bug Probleem opgelost in de afname van een toets waardoor na het volledig verversen van de pagina, decimale invulvragen niet altijd goed werden ingeladen;
 • Bug Probleem opgelost waardoor .xlsm files in de uploadvraag niet altijd als zodanig werden herkend en verwerkt;
 • Bug Probleem opgelost waardoor antwoordmodelaanpassingen niet goed werden toegepast als de kandidaat geen antwoord had gegeven op een meerkeuzevraag binnen een samengestelde vraag;
 • Bug Probleem opgelost waardoor antwoordmodelaanpassingen niet goed worden verwerkt op het moment dat ze worden aangemaakt tijdens een actieve correctieronde;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de raadscore in het analyseoverzicht soms niet klopt als er meerdere antwoordmodelaanpassingen actief zijn;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de afhandeling van het afsluiten van een toets niet altijd duidelijk gecommuniceerd werd richting de kandidaat op het moment dat er geen internetverbinding was;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de toets niet gestart kon worden als de tijd van de computer van de kandidaat voor liep op de servertijden van de infrastructuur van RemindoToets;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de voortgang van de studenten in het activiteitenoverzicht niet altijd correct was;
 • Bug Probleem opgelost dat een antwoord op een open vraag niet werd opgeslagen als deze ongeldige HTML bevatte;
 • Bug Probleem opgelost waardoor een student in specifieke situaties de eigen toets niet kon nakijken;
 • Bug Probleem opgelost waardoor in sommige gevallen de kandidaatnaam niet werd getoond in het Activiteitenoverzicht;
 • Bug Probleem opgelost waardoor in uitzonderlijke gevallen de ingestelde extra tijd niet goed werd opgeslagen;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de begeleider-rol in specifieke gevallen een foutmelding kon krijgen bij het openen van de interactie-analyse;
 • Bug Probleem opgelost waardoor sommige filters niet meer uit het Activiteitenoverzicht weggehaald konden worden.

06-04-2020 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 20.2.01

Beheeromgeving

 • Bug Probleem opgelost in de vraageditor waardoor aanpassingen in het score-type niet altijd goed werden doorgevoerd;
 • Bug Probleem opgelost waardoor aanpassingen in de scores van het matrix-vraagtype in sommige gevallen niet werden opgeslagen.

Afname-omgeving

 • Bug Probleem opgelost in het Activiteitenoverzicht waardoor de paginering bij heel lange logboekoverzichten met heel veel gelijktijdige toetsen niet goed functioneerde;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de voortgang van de deelnemers niet altijd goed werd weergegeven in het Activiteitenoverzicht;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de extra tijd bij een inzage en de totale duur van een toets niet in alle gevallen correct werd weergegeven;
 • Bug Probleem opgelost waardoor de begeleider rol in sommige situaties geen notificatie ontving wanneer een deelnemer een opmerking bij een toetsvraag plaatste, en tevens dat sommige rollen niet ingesteld konden worden om notificaties te ontvangen van een toetsmoment;
 • Bug Probleem opgelost waardoor een deelnemer niet altijd zijn/haar eigen oefentoets kon nakijken indien er een automatische verlooptijd bij het gebruikersaccount was ingesteld;
 • Bug Probleem opgelost waardoor zoeken op naam in "Maak een selectie" van het gebruikersbeheer soms niet goed werkte in combinatie met tussenvoegsels;
 • Bug Diverse problemen opgelost waardoor een aantal pagina's onnodig foutmeldingen gaven in Internet Explorer 11.

29-03-2020 - RemindoToets Release 20.2

Versie: 20.2.00

Algemeen

 • Het inlogproces is geoptimaliseerd. Wanneer bij het inloggen in de gebruikersnaam per ongeluk een spatie aan het begin of einde wordt geplaatst dan wordt deze er automatisch uitgefilterd. Bij een wachtwoord worden spaties aan het begin of einde er enkel uitgefilterd wanneer het originele wachtwoord geen spatie bevat;

 • Zodra een gebruiker, anders dan een kandidaat, die nog gebruik maakt van Internet Explorer 11 inlogt, wordt eenmaal per zeven dagen een pop-up getoond dat er gebruik wordt gemaakt van een verouderde browser. Alhoewel RemindoToets in de nabije toekomst gewoon zal blijven werken, raden we aan om een andere browser te gebruiken voor RemindoToets. Terwijl Microsoft formeel Internet Explorer 11 nog ondersteund, raadt men inmiddels het gebruik hiervan af.

 • Kandidaten zullen momenteel deze waarschuwing nog niet te zien krijgen;

 • In de instellingen kan dit waarschuwingsbericht voor alle rollen uitgeschakeld worden;

 • Op veel plekken waar iets met punten of een telling gedaan wordt, werd normaal bij de waarde 1 de tekst ‘één’ weergeven, waren het er 2, dan werd dit wel numeriek weergegeven. We hebben geprobeerd dit overal recht te trekken en numeriek te maken.

Beheeromgeving

Vragen

 • Er is een bèta-versie van een nieuw vraagtype toegevoegd. Dit betreft de Werkbladvraag, een vraagtype op basis van tabellen. Het gebruik van dit vraagtype zal standaard uit staan en kan in de instellingen worden aangezet. Let op, het betreft een bèta versie van dit vraagtype, welke in de komende tijd zal worden doorontwikkeld.
 • In het vragenoverzicht is een filter toegevoegd om alle vragen waarbij de rekenmachine staat ingesteld te kunnen tonen;
 • Bij het gebruiken van een opsomming in een antwoordoptie, werd de tekst in de voorbeeldweergave niet correct getoond, dit is opgelost;
 • Bij het uploaden van een nieuwe video om aan een toetsvraag toe te voegen, kon de video direct aan de vraag worden toegevoegd wanneer deze nog niet compleet verwerkt was. Dit kon er in resulteren dat de video niet de juiste afmetingen kreeg. De video kan nu pas worden toegevoegd wanneer deze volledig verwerkt is;
 • Bij open vragen met of zonder opmaakopties - niet bij code - kan nu een maximum aantal woorden ingesteld worden. Let op, dit is geen begrenzing van het aantal te typen woorden, er wordt aan de kandidaat alleen expliciet getoond dat het maximum aantal te gebruiken woorden is overschreden.
 • Bij het toevoegen van een meervoudig-juistvraag aan een samengestelde vraag, werd deze in sommige gevallen als een meerkeuzevraag toegevoegd, dit is opgelost.

Toetsmatrijzen

 • Bij het aanmaken van een PDF konden de taalinstellingen er soms voor zorgen dat de inhoudsopgave niet altijd in de correcte taal werd getoond. We zorgen er nu voor dat de taal van de gebruiker de taal is die de inhoudsopgave moet gebruiken;
 • Bij het aanmaken van een PDF van een toets welke vragen bevat die niet geschikt zijn voor papieren toetsen, werd een verkeerd aantal vragen getoond dat in de PDF terecht zou komen. Hier wordt nu het juiste aantal getoond.
 • Wanneer bij een grafischeverbindvraag een verbinding verwijderd was, werd deze in een aantal gevallen alsnog in het correctiemodel in de afbeelding met verbindingen van de PDF van de toetsmatrijs getoond. Deze verwijderde verbinding wordt nu helemaal niet meer getoond.
 • Het is nu mogelijk om ook een export van de analyse te maken wanneer een toetsmatrijs ongeldig is.
 • Het is nu niet meer mogelijk om bij het minimaal aantal onderdelen dat binnen een stap gemaakt moet worden een 0 als waarde in te voeren. Er moet altijd minimaal 1 onderdeel worden gemaakt.

Instellingen

 • Er is een nieuw onderdeel ‘Uitleveringsinstellingen’ toegevoegd. Hier kunnen de statussen van toetsmatrijzen worden aangegeven die uitgeleverd kunnen worden aan de afnameomgeving. Indien gekozen wordt dat de toetsmatrijzen met de status ‘concept’ of ‘reparatie’ ook aan de afname-omgeving kan worden uitgeleverd, is het mogelijk om deze toetsmatrijzen alvast in te plannen. Toetsmatrijzen met deze statussen kunnen niet worden getest, of een voorbeeld van worden opgevraagd.
 • De term Auteur kan nu ook worden hernoemd naar Examinator.
 • Bij de standaard afname-instellingen kan nu bij de tijdsduur worden gekozen voor 3 opties, namelijk: Onbeperkt, niet gespecificeerd en gespecificeerd. Bij onbeperkt heeft een nieuwe toetsmatrijs standaard een onbeperkte tijdsduur. Bij niet gespecificeerd wordt er standaard geen tijdsduur aangegeven, maar wanneer de auteur een toetsmatrijs opslaat, zal er een melding worden gegeven dat er een tijd moet worden ingevoerd. Bij gespecificeerd wordt er een tijdsduur ingevuld. Deze zal dan worden getoond bij het aanmaken van een nieuwe toetsmatrijs, en is eventueel nog aan te passen.
 • Bij het importeren van gebruikers, waarbij direct de te koppelen opleiding wordt mee geïmporteerd, kan nu ook de code van de opleiding worden gebruikt in plaats van de naam.
 • Het is nu mogelijk om vraageigenschappen en/of toetsmatrijseigenschappen verplicht te maken. De toetsvraag of toetsmatrijs zal een melding geven wanneer de verplichte eigenschap nog niet is ingesteld. Zolang de verplichte eigenschap niet is toegevoegd kan de vraag of toetsmatrijs niet goedgekeurd worden.

Afname-omgeving

Afname

Optimalisatie

 • De limiet voor uploadvragen is verhoogd van 10MB naar 25MB;
 • Bij het tonen van alle vragen op de pagina tijdens een oefentoets met directe terugkoppeling van de vragen, kon in sommige gevallen de laatste vraag niet worden beantwoord. Dit is opgelost;
 • De tekst over de tijdslimiet op de startpagina van een toets was niet helemaal duidelijk wanneer een kandidaat extra tijd had gekregen. Er wordt nu vermeld dat de tijdslimiet inclusief de extra tijd is.

Opleidingen en Toetsmatrijzen

Optimalisatie

 • Bij een inschrijving op een toetsmatrijs, waarbij toestemming nodig was om de toets te starten, werd nadat de toets was afgesloten door de kandidaat, nog steeds tekstueel weergegeven dat de toets moest worden goedgekeurd. Na het afsluiten van een toets is deze informatie niet meer van toepassing, zodoende hebben we deze tekst verwijderd.
 • Wanneer een toetsmatrijs antwoordmodelaanpassingen had, kon in sommige gevallen de optie ‘Test deze toetsmatrijs’ niet correct worden uitgevoerd. Dat is verholpen.

Planning

Nieuw

 • Bij elk toetsmoment is nu een logboek in te zien waarin alle zaken rondom het toetsmoment worden vastgelegd. Hierin wordt bijvoorbeeld weergegeven wie het toetsmoment heeft aangemaakt, een correctieronde heeft aangemaakt, welke kandidaten zijn toegevoegd/verwijderd, eventuele incidenten tijdens de afname, enz.
 • Het is nu mogelijk om een verantwoordingsrapportage te downloaden. In deze rapportage wordt onder andere informatie getoond over de analyse van de vragen, de vastgelegde incidenten, de structuur van de toets, de betrouwbaarheid en spreiding van de cijfers.

Optimalisatie

 • Bij een toetsmoment van een toets zonder tijdsduur, was de instelling om de kandidaten extra tijd te geven beschikbaar. Dat is in dit geval niet nodig en de mogelijkheid is daarom ook weggehaald;

 • Resultaten met de status ‘Afgebroken’ worden nu, via een icoon, apart weergegeven in de planning. Door op het icoon te klikken worden deze resultaten in de analyse getoond;

 • Er werd voorheen één icoon gebruikt voor drie verschillende statussen van een toetsmoment, welke betrekking hadden op de toetsmatrijs. De drie statussen die nu elk een eigen icoon hebben gekregen zijn:

 • Ongeldige toetsmatrijs

 • Gearchiveerde toetsmatrijs

 • Nog geen toetsmatrijs gekoppeld

 • Er is een filter toegevoegd, waardoor er in de planning gefilterd kan worden op de locatie waar de toets is afgenomen;

 • Bij het aanmaken van een nieuw toetsmoment selecteerde de instelling voor opmerkingen, bij het bewerken van de standaardinstelling, de verkeerde optie. Dat is opgelost;

 • Bij het toevoegen van kandidaten aan een toetsmoment werd elke keer nadat men zocht, een extra knop “Voeg kandidaat toe” getoond. De knop wordt nu slechts eenmaal getoond;

 • Bij een actief inzagemoment kan nu direct worden doorgeklikt naar de juiste pagina in het Activiteitenoverzicht.

 • Bij het instellen van de notificaties van een toetsmoment was het mogelijk om ook toezichthouders te kiezen, maar deze rol ontvangt geen notificaties over vragen. Daarom kan er nu geen toezichthouder meer worden geselecteerd.

 • Wanneer een inzagemoment wordt gepland aan de hand van een papieren toets, worden nu ook automatisch de kandidaten toegevoegd wanneer de resultaten zijn verwerkt. Het is mogelijk om daarna eventueel kandidaten te verwijderen uit het betreffende inzagemoment.

Activiteitenoverzicht

Optimalisatie

 • Er is een filter toegevoegd in het overzicht met alle activiteiten, waardoor het mogelijk is om te filteren op toetsen of inzagemomenten. Daarnaast is er ook een filter toegevoegd voor de verschillende toetstypen;
 • Bij het afbreken van een toets in het Activiteitenoverzicht wordt duidelijker onderscheid gemaakt in de situatie waarom de toets wordt afgesloten. Hierdoor kan er nu direct gekozen worden of er gestopt (geen cijfer berekenen) of afgerond (wel een cijfer berekenen) moet worden.
 • Het is nu mogelijk om in het Activiteitenoverzicht in te stellen of het resultaat getoond mag worden. Men moet dan in de basis wel het recht hebben om het resultaat te mogen zien. Deze optie is te vinden bij de filteropties;
 • Er is een apart logboek voor toets- en inzagemomenten toegevoegd waarin opmerkingen of incidenten gemeld kunnen worden.
 • In het activiteitenlogboek wordt nu ook het nummer van de gebruikte STEP stick vermeld;
 • Er wordt nu ook in het logboek vermeld wanneer een gebruikersaccount tijdens de afname verliep, waardoor de inschrijving gesloten werd.

Resultaten

Optimalisatie

 • Een resultaat waarvan het cijfer nog niet is gepubliceerd of voorlopig is, kan nu via alle resultaten of de analyse per resultaat of in bulk via de acties worden gepubliceerd;
 • Bij een open vraag werd op de resultaatpagina (niet tijdens de afname) niet altijd het correcte aantal woorden getoond. Er zat soms een kleine afwijking in, dit hebben we opgelost.
 • Wanneer bij het verwerken van een papieren toets de naam van de kandidaat niet automatisch kan worden gedetecteerd, kan gezocht worden op de naam. Bij de namen zijn nu ook de kandidaatnummers toegevoegd, zodat in het geval van meerdere kandidaten met dezelfde naam, de juiste kan worden gekozen. De kandidaatnummers zijn de nummers die vastgelegd zijn in het veld dat in de instellingen als profielveld is ingesteld. Dat kan het standaardveld Code/Kenmerk zijn of een via de gebruikerseigenschappen eigen aangemaakt veld;
 • Indien de antwoordbladen onderdeel van een set zijn, maar één van de bladen niet automatisch herkend kan worden, dan kon je niet gemakkelijk handmatig de juiste kandidaat selecteren. Pas je nu de kandidaat aan, dan zal deze juist gekoppeld worden aan de andere antwoordbladen van die set.

Analyse

Optimalisatie

 • In het volledig overzicht van de analyse is een kolom met een indicator toegevoegd voor de betrouwbaarheid van de toets. Dit betrouwbaarheidsinterval laat een bereik van scores zien, waarmee de ware score van de kandidaat met een voorgeschreven waarschijnlijkheid getoond wordt. Hiermee wordt er meer inzicht gegeven in de betrouwbaarheid van de scores. Wanneer er antwoordmodelaanpassingen zijn gedaan, kan de betrouwbaarheid ongecorrigeerd of inclusief actieve/concept/alle correcties worden herberekend.
 • In de interactie-analyse van een open vraag laten we nu, in plaats van alle gegeven antwoorden, de beoordelingscriteria met daarbij het gemiddelde (in de mouse-over de standaardafwijking), de maximumscore en het aantal antwoorden zien;
 • Bij het exporteren van de details van het resultaat naar een JSON-bestand, worden nu ook de beoordelingscriteria meegenomen;
 • In het tabblad Analyseer vragen werd bij een vraag waarvan het antwoordmodel was aangepast, niet altijd het correcte aantal punten weergegeven. Dit is opgelost.

Correctierondebeheer en antwoorden nakijken

Optimalisatie

 • Opmerkingen van eerdere correctoren (eerdere correctierondes) zijn nu beter zichtbaar;
 • Bij het indienen van de correctieronde voor een enkele kandidaat, hoeft deze kandidaatnaam niet geselecteerd te worden om het nakijkwerk in te dienen. Staat er meer werk klaar om in te dienen, dan kan er wel worden geselecteerd;
 • Wanneer een correctieronde achteraf werd aangepast m.b.t. het aanpassen van de correctie, dus eerst niet aan mogen passen en daarna wel, werd dit in de analyse niet altijd correct meegenomen. Dit is opgelost;
 • Bij het intrekken van een vraag kon de corrector in sommige gevallen het nagekeken werk niet indienen, dit is opgelost;
 • Wanneer een beheerder correctiewerk wilde aanpassen, waarbij in de correctieronde stond ingesteld dat de corrector dit niet mocht wijzigen, dan zou een beheerder dat wel moeten kunnen. Dat was in sommige gevallen niet zo, maar is nu aangepast.

Beheer

Optimalisatie

 • Bij het koppelen van begeleiders aan opleidingen wordt nu ook de code van de opleiding getoond. Tevens wordt van de kandidaatgroep de categorie getoond bij het koppelen;
 • Bij het importeren van gebruikers, waarbij direct de te koppelen opleiding wordt mee geïmporteerd, kan nu ook de code van de opleiding worden gebruikt in plaats van de naam;
 • Bij het importeren van begeleiders kan nu ook het toegankelijkheidsprofiel worden meegenomen;
 • Bij het importeren van begeleiders wordt nu duidelijker aangegeven dat de gebruikersnaam geen leestekens mag bevatten.
 • Bij het importeren van kandidaten kan nu ook het toegankelijkheidsprofiel worden meegenomen;
 • Bij het importeren van kandidaten wordt nu duidelijker aangegeven dat de gebruikersnaam geen leestekens mag bevatten.
 • In een enkel geval nam het vragenblad van een papieren toets de casustekst niet mee, dit is opgelost.
 • De API is uitgebreid met extra ondersteuning voor het gebruik van de codering/gebruikersnaam naast het gebruik van het ID.

07-02-2020 - RemindoToets Bugfixrelease

Versie: 20.1.01

 • Bug Probleem opgelost waardoor de begeleiderrol antwoordmodelaanpassingen niet zag op de analysepagina;
 • Bug Probleem opgelost waardoor na het afronden van een toets, de kandidaat geen knop naar het resultaat zag. Dit trad op bij afnames die gestart waren via de API, waarbij ingesteld staat dat men na de toetsafname het resultaat mag bekijken;
 • Bug Typefout verbeterd op de instellingspagina van ReadSpeaker met betrekking tot de voorleessnelheid.

02-02-2020 - RemindoToets Release 20.1

Versie: 20.1.00

Beheeromgeving

Vragen

 • In de vragenlijsten is een extra filter toegevoegd met betrekking tot de categorieën. De nieuwe optie heet ‘Subcategorieën meenemen’ en er kan gekozen worden om alle vragen te tonen inclusief de onderliggende categorieën of alléén de vragen uit de specifiek geselecteerde categorie en niet uit de onderliggende categorieën.
 • Het was mogelijk om bij een antwoordoptie van een invulvraag een negatieve score in te voeren. Dit is aangepast.
  Wanneer in een sorteervraag een opsomming werd meegenomen, functioneerde de vraag niet meer optimaal. Dit hebben we verbeterd.

Toetsmatrijzen

 • In de Verantwoordingsrapportage wordt nu ook de samenstelling van een samengestelde cesuur getoond. Daarnaast wordt ook aangegeven of de raadkanscorrectie toegepast wordt of niet.
 • Bij het toevoegen van een leerdoel in een toetsmatrijs op basis van een matrix zag een gebruiker in sommige gevallen in de keuzelijst ook namen van vragenbanken waar hij geen toegang toe had. Dit is opgelost.
 • Bij het genereren van lege vragen vanuit een toetsmatrijs op basis van een matrix werden de standaard-vraaginstellingen niet altijd correct meegenomen, dit is aangepast.
 • Bij het gebruik van een stappenplan en het at random selecteren van vragen uit een categorie werkte het mechanisme voor het randomiseren van de vragen niet altijd optimaal. Dit hebben we gelijk gemaakt aan het mechanisme dat gebruikt wordt bij het selecteren van vragen zonder stappenplan.

Instellingen

 • De standaard afname-instellingen zijn uitgebreid met "Introductietekst", "Afsluitende tekst" en "Toon terugkoppeling tijdens afname?" Deze laatste optie is alleen beschikbaar bij formatieve toetsen. Hiermee kunnen in deze opties ook standaardteksten opgenomen worden. Let op: er kunnen geen afbeeldingen worden opgenomen in de standaardteksten.

Afname-omgeving

Toetsafname

Optimalisatie

 • Alle pagina’s rondom de afname van een toets melden nu ook duidelijker dat er geen internetverbinding aanwezig is. Knoppen die niet werken wanneer er geen internetverbinding is, worden grijs en geven de melding dat er pas verder gegaan kan worden wanneer er weer een internetverbinding is.

 • We hebben diverse optimalisaties doorgevoerd aan de rekenmachine:

 • Bij het gebruik van het numerieke gedeelte van het toetsenbord in de rekenmachine werd de punt niet als komma herkend;

 • In sommige gevallen was de uitkomst van de rekenmachine bij een berekening met meerdere stappen niet correct;

 • De rekenmachine gaf soms ‘ongeldige invoer’ aan, doordat de invoer verdween bij het invoeren van een nieuw gedeelte van de berekening, dit hebben we opgelost;

 • Wanneer er bij een toets met veel vragen gebruik werd gemaakt van de rekenmachine en er werd lang gedaan over het beantwoorden van de vragen, terwijl deze op 1 pagina getoond werden, kon de pagina trager gaan reageren. Dit hebben we verbeterd.

Inzage

Optimalisatie

 • De terugkoppelingsrapportage werd, afhankelijk van de instellingen, niet altijd getoond tijdens een inzagemoment. Dit is opgelost.
 • In het logboek van de afname ontbrak een individueel gegeven toestemming voor een inzagemoment. Deze hebben we toegevoegd.

Opleidingen en toetsmatrijzen

Optimalisatie

 • In het opleidingsoverzicht werkte de sortering van de toetsmatrijzen op naam of type niet correct. Dit is aangepast.
 • Wanneer een begeleider een opmerking over een vraag plaatste, stond er in de e-mail een niet-werkende link naar het resultaat. Dit is opgelost.

Planning

Optimalisatie

 • Is een gebruiker als toezichthouder gekoppeld aan een toetsmatrijs, maar niet aan de kandidaat of opleiding, dan zal men wel toegang hebben tot de resultaten van de kandidaten. De knoppen voor het bewerken van het toetsmoment en/of de inschrijvingsinstellingen zullen niet beschikbaar zijn.

Correctieronden en antwoorden nakijken

Optimalisatie

 • Wanneer een student zelf de open vragen na mocht kijken, kon niet de gehele casustekst bekeken worden. Dit is nu toegevoegd;

 • Is het antwoordmodel van een open vraag aangepast, dan is het bij het nakijken duidelijker voor de corrector om welke vraag het gaat. De vraag heeft de status ‘Vereist hercorrectie’ en de beoordeling zal aangepast moeten worden op basis van het aangepaste antwoordmodel, om het beoordelingsresultaat in te kunnen dienen;

 • De interface voor het hergebruiken van de door de corrector eerder gemaakte opmerkingen is verbeterd:

 • Wanneer de gemaakte opmerking uit meerdere losse zinnen bestaat, zullen deze zinnen apart van elkaar opnieuw gebruikt kunnen worden.

 • De lijst met opmerkingen wordt nu gesorteerd naar rato van het aantal keer dat de opmerking gebruikt is;

 • Er kunnen ook opmerkingen hergebruikt worden van resultaten die op dat moment niet in beeld zijn.

 • Het systeem om anoniem nakijkwerk een benaming te geven is verbeterd, waardoor de anoniem-nakijkwerksessies herkenbaarder zijn geworden.

 • Indien bij een anonieme correctieronde de resultaten van eerdere correctierondes getoond worden, worden nu de namen van de correctoren niet meer getoond.

 • In het geval dat er heel veel studenten tegelijk de toets afsluiten kon het soms voorkomen dat een resultaat niet meekwam in de correctieronde. Er wordt nu periodiek gekeken of dit het geval is en in zo’n geval wordt het resultaat alsnog aan de correctieronde gekoppeld.

Resultaten

Optimalisatie

 • In de mouse-over van het behaalde cijfer/score wordt nu ook de toegepaste raadscore getoond.
 • Het icoon om aan te geven dat er opmerkingen waren gemaakt bij een oefening/oefentoets/toets bleef hetzelfde wanneer de opmerkingen beantwoord waren. Het icoon is nu aangepast wanneer de opmerkingen afgehandeld zijn.
 • Wanneer in de algemene instellingen bij de resultaatinstellingen, bij de optie ‘Toon kandidaten wie hun resultaat heeft nagekeken’ op ‘Nee’ staat, zal de PDF die bij het resulaat gedownload kan worden niet meer de naam van de corrector bevatten.
 • De weergave van de cijferopbouw van een resultaat is verbeterd: de onderdelen van een toets worden in een tabel weergegeven, in de uitleg van de cesuur zijn de verschillende gebieden van de cesuurinstellingen verduidelijkt, en bij een samengestelde cesuur wordt de cijferopbouw per terugkoppelingsrapportage beschreven.
 • Wanneer bij het verwerken van een papieren toets de naam van de kandidaat niet automatisch kan worden achterhaald, kan er gezocht worden op de naam. Bij de namen zijn nu ook de studentnummers toegevoegd, zodat in het geval van meerdere kandidaten met dezelfde naam, de juiste kan worden gekozen.
 • Bij het verwerken van de antwoordbladen waarbij vragen gecorrigeerd moeten worden, kon er in sommige gevallen niet geklikt worden op de uitsnede van het antwoordblad om het juiste antwoord te selecteren. Dit is opgelost.

Analyse

Nieuw

 • Bij het aanpassen van het antwoordmodel van een invulvraag, is nu de mogelijkheid beschikbaar om een nieuwe optie toe te voegen aan de hand van een lijst met alle door de kandidaten gegeven antwoorden. Er kunnen meerdere antwoorden in één keer worden toegevoegd.
 • Bij de vraaganalyse kan nu, naast op regel en op onderdeel uit een stappenplan, ook gefilterd worden op terugkoppeling. Vervolgens is ook aan te geven of de Rir-waarde berekend moet worden op de gefilterde vragen of op alle vragen uit de toets.

Optimalisatie

 • In de mouse-over van het behaalde cijfer/score wordt nu ook de toegepaste raadscore getoond.
 • De volgorde van de terugkoppelingsonderdelen werd in de analyse niet altijd correct weergegeven, dit is opgelost.
 • Bij een toets waarbij het tabblad ‘Analyseer vragen’ uit meerdere pagina’s bestond, werkte het openen van de opmerkingen op de pagina’s na de eerste pagina niet correct. Dat hebben we aangepast.
 • Er is een probleem opgelost waardoor antwoordmodelaanpassingen op open vragen (met bijbehorend nakijkwerk) niet altijd correct werden toegepast op het resultaat wanneer ze meerdere keren van status werden gewisseld.
 • In een uitzonderlijk geval kon het zijn dat een gebruiker bij de details van het resultaat meer kandidaten zag dan in het volledige overzicht. Dit is opgelost.
 • In de interactie-analyse werd bij sommige vraagtypes altijd een groen vinkje getoond bij het gegeven antwoord. Dit is aangepast zodat dit alleen bij het juiste antwoord is.
 • Onafhankelijk van de status van een oefening wordt het resultaat nu net als bij de andere toetstypen op het tabblad ‘Volledig overzicht’ getoond.

Beheer

Nieuw

 • Er is een filter toegevoegd aan het gebruikersbeheer, zodat gebruikers gefilterd kunnen worden op de opleiding waar iemand Opleidingscoördinator voor is.

Optimalisatie

 • Wanneer de begeleidersrol alleen rechten had om digitale resultaten te bekijken, dan werden er in sommige gevallen geen resultaten getoond. Dit is opgelost.
 • Bij begeleiders die via meerdere groepen aan kandidaten waren gekoppeld werd in het overzicht niet altijd het juiste aantal getoond bij de verbonden kandidaten. Dit was andersom bij de kandidaten ook zo en in beide gevallen wordt daar nu het juiste aantal weergegeven.