Raadkanscorrectie
  • 09 Jun 2022
  • Pdf

Raadkanscorrectie

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

Dit artikel geeft toelichting over de raadkanscorrectie. Bij gesloten vragen hebben kandidaten de kans om het juiste antwoord te raden. Het juiste antwoord bevindt zich altijd in de antwoordmogelijkheden, of het nu in een antwoordalternatief (meerkeuzevraag), in een combinatie (sorteervraag) of ergens op de afbeelding (hotspotvraag) is.

De raadkans geeft de waarschijnlijkheid aan dat de kandidaat door willekeurig antwoord te geven een vraag juist beantwoordt. De raadscore daarentegen geeft het verwachte aantal punten aan, waarbij naar alle mogelijke antwoorden wordt gekeken, en niet alleen naar de correcte.

Voor alle vragen geldt dat de raadscore bestaat uit het aantal bonuspunten * de raadkans, plus evt. de verwachte score per mogelijk antwoord (goed of fout) * de raadkans. Deze verwachte score per mogelijk antwoord wordt binnen de interactie afgekapt op 0, zodat een raadscore niet negatief wordt. (De daadwerkelijk behaalde score op een vraag wordt immers ook afgekapt op 0.)


Toepassing per vraagsoort

Meerkeuzevragen

Één juist antwoord

Bij een enkel juist antwoord is de kans slechts afhankelijk van het aantal antwoordmogelijkheden. Bij vier antwoorden en één juiste optie is de raadkans 25%.

Meerdere antwoorden

Bij meerdere correcte antwoorden wordt de raadkans en -score berekend door alle in te vullen combinaties mee te nemen. De raadkans wordt bij dit vraagtype dan ook een stuk kleiner dan wanneer er één antwoord wordt ingevuld.

Matching/Matrixvragen

Eén associatie

Dit is effectief een meerkeuzevraag met één antwoord, maar met afleiders verdeeld over twee dimensies: rijen en kolommen. De raadkans en raadscore worden dan ook op dezelfde manier berekend.

Eén of meerdere associaties per rij

Dit is effectief meerdere meerkeuzevragen (evt. met één antwoord), in één. De raadkans en raadscore per rij worden dan ook op dezelfde manier berekend. De raadkans over alle rijen wordt vermenigvuldigd; de raadscore opgeteld.

Sorteervragen

Bij sorteervragen wordt gerekend met het aantal verschillende volgordes die een kandidaat in kan vullen. Een voorbeeld:

Als in een vraag vier antwoorden op de goede volgorde gezet moeten worden, zijn er 24 verschillende antwoorden mogelijk. De raadkans wordt dan: 1 / 24 = ~4.2%.

Hotspotvragen en Drag- & Drop/Sleepvragen

Eerst wordt per cirkel of hotspotgebied de oppervlakte berekend (bij benadering), zowel met als zonder overlap met één of meerdere hogergelegen gebieden. Hierna wordt gekeken welke antwoorden mogelijk zijn (geen één gekozen gebied, of juist twee van de drie), en wat de kans is precies dit antwoord te geven. Een gebied kan maar één keer worden gekozen. Er hoeft dus geen rekening mee te worden gehouden dat de kandidaat 2x dezelfde locatie aangeeft. Een voorbeeld:

Een afbeelding bevat naast elkaar drie overlappende gebieden, die elk 20% van het totale gebied bedekken, en elkander met 25%. Zo wordt 20% * 3 – (2 * 20% * 25%) = 50% van de afbeelding bedekt (totale oppervlak – 2x overlap).

Punten grafisch verbinden

Er wordt eerst berekend hoeveel lijnen kunnen worden getrokken binnen de opgegeven gebieden. Een voorbeeld:

Met de vier gebieden A, B, C en D kunnen zes verschillende lijnen worden getrokken: A → B, A → C, A → D, B → C, B → D en C → D. Deze zes lijnen worden gezien als de mogelijke antwoorden.

Dit is verder effectief een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden (evt. gelimiteerd), waarbij de mogelijke lijnen de antwoorden vormen. De raadkans en raadscore worden verder op dezelfde manier berekend.

Open vragen/invulvragen/uploadvragen

De raadkans en raadscore voor open vragen, invulvragen en uploadvragen zijn altijd 0.

Samengestelde vragen

Voor samengestelde vragen, die bestaan uit meerdere interacties, worden de raadkans en -score per onderliggende vraag verzameld. De raadkansen worden vermenigvuldigd, en de raadkansen opgeteld.

Alhoewel voor vragen met een enkele interactie de verwachte score per mogelijk antwoord binnen de interactie zelf wordt afgekapt op 0, zoals ook vermeld in de inleiding, gebeurt dit bij samengestelde vragen niet op interactieniveau, maar op vraagniveau.