Release Notes 2023
 • 06 Feb 2024
 • Pdf

Release Notes 2023

 • Pdf

Samenvatting van het artikel

26-11-2023 RemindoToets Release 23.6

Versie: 23.6.00

Algemeen

 • In de Preview Release Notes van deze Release werd vermeld dat wij medio november netwerkonderhoud zouden uitvoeren, waardoor het IPv6-protocol beschikbaar zou komen.
  Het netwerkonderhoud zal wel plaatsvinden, maar we zullen IPv6 nog niet activeren. Uit de preview-periode is gebleken dat klanten meer tijd voor nodig hebben om bijvoorbeeld whitelisting op basis van IPv6 in te stellen. De bedoeling is om IPv6 in de toekomst alsnog te activeren. Wanneer het zover is, zullen wij uiteraard onze klanten daarover informeren.

 • Voor klanten die beschikken over een eigen adaptive engine is het nu mogelijk om deze te gebruiken in Remindo. Hierdoor wordt het mogelijk om in Remindo toetsen af te nemen middels het koppelen van een externe adaptive engine, waarmee via een real-time API tijdens de toets, het vervolg van de toets bepaald kan worden. Hiermee is het mogelijk om gedurende de toetsafname, op basis van de items, psychometrische waarden en de antwoorden van de kandidaat tot dan toe, telkens het volgende toetsitem via een eigen externe bron te beïnvloeden. Op deze technisch geavanceerde manier kunnen diverse vormen van adaptiviteit of externe invloed op de toetsopbouw en -voortgang vormgegeven worden, op basis van een theoretisch model als Item Response Theorie of een andere manier van berekenen van het toetsverloop tot dan toe en wat op basis daarvan, de
  volgende logische toetsvraag zou moeten zijn.
  We zien hier in de toekomst interessante innovatieve mogelijkheden voor, en zullen hier op een later moment in onze nieuwsbrief en op onze website (beide hier te vinden) uitgebreider aandacht aan besteden.

 • Er zijn in deze Release tevens verschillende aanpassingen gedaan m.b.t. het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met visuele of lichamelijke beperkingen, op basis van de de WCAG: Web Content Accessibility Guidelines. Door deze richtlijnen te volgen wordt Remindo toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. Het is onze ambitie om één van de meest toegankelijke toetssystemen te zijn, uiteraard met oog voor veiligheid en beveiliging van de summatieve, highstakes toetsen die met Remindo worden afgenomen.
  In deze Release hebben we aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Verbeterde compatibiliteit met screenreadersoftware voor de toetsafname en het dashboard voor de kandidaat;
  • Verbeterde toetsenbordnavigatie in schermen met een pop-up;
  • Diverse kleine verbeteringen in de hoog-contrastmodus voor de toetsafname en het dashboard voor de kandidaat.
 • In 2020 hebben we al eens gecommuniceerd over aanpassingen in de API-instellingen. Tot 2020 bestond er de mogelijkheid om het externe IP-adres van de verzender (Remindo) te gebruiken bij het genereren van de "signature" (ondertekening). Nieuwe API-keys genereren de "signature" alleen nog op basis van de inhoud van het bericht.
  Met de Release van 26 november is een aanpassing gedaan aan de infrastructuur van de Productie-omgeving van Remindo. Hierdoor is Remindo bereikbaar vanaf verschillende IP-adressen. Remindo zal daardoor vanaf 26 november de oude API-instelling niet meer blijven ondersteunen. Opdrachtgevers en gebruikers van Remindo die nog steeds de oude instellingen gebruiken, zijn onlangs persoonlijk door ons geïnformeerd.

Updates RemindoToetsManager

Vragen

 • De implementatie van AlgebraKiT is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
 • Aan een vraag kan een zogenaamd ‘Antwoordmodel’ worden toegevoegd. De benaming hiervan hebben we aangepast, omdat deze verwarring gaf in de afname-omgeving. Daar hebben we het over een antwoordmodelaanpassing, maar daar wordt iets anders mee bedoeld.
  In de beheeromgeving heet deze optie nu ‘Uitwerking van het antwoord’. De werking ervan verandert niet, dit blijft dus informatie die voor een
  kandidaat nooit zichtbaar zal zijn. De informatie die hier ingevoerd is, is vooral bij open vragen handig, omdat hier een uitgebreide uitwerking geplaatst kan worden, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de beoordelingscriteria.

Toetsen

 • Wanneer vragen elkaar uitsluiten en deze in een toetsmatrijsregel worden gebruikt, dan werd de achtergrondkleur van de vraag in de regel rood weergegeven. We hebben deze kleur aangepast naar een oranje kleur, om duidelijker aan te geven dat het geen fout betreft, maar alleen een uitzondering.
 • We hebben op het tabblad ‘Inhoud’ > ‘Regels’ van de toetsmatrijs een knop ‘Toon overzicht’ toegevoegd. Deze knop maakt het mogelijk om alle toetsmatrijsregels in één keer open te klappen of te sluiten.

Updates RemindoToets Afname

Afname

 • Er is een aanpassing gedaan voor de situatie dat in een toetsmatrijs is ingesteld dat de beschikbaarheid van de rekenmachine afhankelijk is van de instelling van de vraag, gecombineerd met de instelling dat een kandidaat niet terug mag naar de eerdere vraag.
  Is dit zo ingesteld en de kandidaat gaat tijdens de toetsafname van een vraag met rekenmachine (en laat de rekenmachine open staan) naar een volgende vraag zonder beschikbaarheid van de rekenmachine, dan zal de rekenmachine niet getoond blijven worden.
 • Wanneer het wachtwoord van een kandidaat tijdens een toetsafname bijgewerkt wordt, door bijvoorbeeld een import of API-koppeling, wordt de kandidaat om veiligheidsredenen standaard uitgelogd. Wordt het wachtwoord niet aangepast bij het bijwerken, dan wordt de kandidaat vanaf nu niet meer uitgelogd, dit gebeurde hiervoor wel.

Planning

 • Wordt er gebruik gemaakt van Schoolyear voor de afname van een toets, dan kon de startperiode van het toetsmoment niet langer zijn dan 24 uur. Dit was een limitatie vanuit Schoolyear. Onlangs hebben zij dit aangepast, hierdoor hebben wij de limitatie voor het toetsmoment ook kunnen verwijderen.
 • Wanneer na de toetsafname wordt besloten om de cesuur aan te passen en de Cohen-Schotanus methode toe te passen, zal vanaf nu gerekend worden met een percentage op twee decimalen nauwkeurig, in plaats van een afgerond percentage. Dit percentage zal ook getoond worden in de ‘Uitleg van de berekening’ van het resultaat.

Resultaten

 • Het sluiten en heropenen van opmerkingen van kandidaten over vragen gaf soms een foutmelding, dit is opgelost.

Beheer

 • Via ‘Beheer’ > ‘Instellingen’ > Tabblad ‘Algemeen’, kan nu bij de Opmerkingen-instellingen aangegeven worden dat de notificatie-instellingen in de planning niet mogen worden aangepast.
  Op deze manier kan er alleen gewerkt worden met de standaardinstellingen voor de opmerkingen en kan de gebruiker die het toetsmoment inplant, hier geen aanpassingen in doen.

24-09-2023 RemindoToets Release 23.5

Versie: 23.5.00

Algemeen

In de loop van november zal er netwerkonderhoud plaatsvinden waarbij het netwerk van Remindo wordt vernieuwd. Het exacte moment is nog niet bekend, maar één van de doelen is om Remindo ook beschikbaar te maken via het IPv6-protocol. Hiermee willen we nog beter op de toekomst voorbereid zijn en later meer mogelijkheden hebben om Remindo te schalen.
Praktisch gezien kan het betekenen dat Remindo vanaf dat moment bereikbaar is via nieuwe IP- adressen. Dit is met name relevant voor alle organisaties die whitelists gebruiken op basis van IP- adressen voor toegang tot Remindo (zowel voor API’s als in toetszalen). Organisaties die gebruik maken van whitelists op basis van domeinnamen (dit zal het vaakst voorkomen) hoeven niks te doen en migreren automatisch mee. De exacte datum van het onderhoud zal in een later stadium bekend worden gemaakt samen met de nieuwe IP-ranges die Remindo gaat gebruiken.

Updates RemindoToetsManager

Vragen

 • Het vraagtype werkbladvraag kan nu ook als open vraag worden aangemaakt. Wanneer er gekozen wordt voor de werkbladvraag als open vraag, wordt deze niet meer automatisch nagekeken maar zal deze, net als de andere open vragen, worden nagekeken middels een correctieronde. Nadat het vraagtype ‘Werkblad (open vraag)’ is gekozen, kan de werkbladvraag worden aangemaakt zoals de automatisch na te kijken werkblad vraag. Echter worden er geen scoregebieden aangegeven, maar beoordelingscriteria.

Instellingen

 • Bij ‘Beheer gebruikers’ kan via de knop bovenaan de pagina een selectie van gebruikers gemaakt worden. De selectie doorzocht sinds een tijd ook de inactieve gebruikers, ook al stond dit niet aangevinkt. Dit is nu opgelost.

Toetsen

 • Voorheen was het al mogelijk om de meest recente versie van de cesuur van de toetsmatrijs met terugwerkende kracht door te zetten naar alle verbonden afnameomgevingen. Vanaf deze release is het mogelijk om ook de aanpassingen aan de terugkoppelingsonderdelen op dezelfde manier door te zetten. Hiermee is ook de mogelijkheid ontstaan om een samengestelde cesuur met terugwerkende kracht aan te passen. De knop om instellingen door te zetten is nu bovenaan in de geschiedenis van de toetsmatrijs te vinden. Daarna volgt een popup met een keuze voor de vanaf datum en welke instellingen er doorgezet moeten worden.

Updates RemindoToets Afname

Algemeen

 • De koppelvlakken van onze OOAPI-implementatie zijn bijgewerkt naar versie 0.9 van de OKE-afsprakenset, zoals beschreven op de website van Edustandaard. Paragin neemt deel aan meerdere pilots van het OOAPI project. In een eerste pilot wordt Eduarte gebruikt voor deelnemerregistratie, toetsplanning en logistiek, en Remindo voor de toetsafname, het verwerken van de resultaten en het terugkoppelen aan het studentinformatiesysteem. Op basis van de eerste tests in deze pilot heeft de OOAPI- werkgroep, waar wijzelf ook aan deelnemen, de OKE-afsprakenset binnen deze standaard bijgewerkt. Wij hebben op basis hiervan onze implementatie bijgewerkt.
  In de Release Notes van Remindo Release 23.1 is de eerder gedeelde informatie over dit onderwerp terug te vinden.
 • De komende periode worden er een aantal functionaliteiten aan Remindo toegevoegd/aangepast zodat we op een nog hoger niveau aansluiten bij de richtiijnen voor de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Door deze richtlijnen te volgen wordt Remindo toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen. In de afname-omgeving worden nu zogenaamde 'skiplinks' toegepast, zodat kandidaten tijdens bijvoorbeeld het maken van toetsen via de tab- en/of entertoets snel bij de relevante informatie komen. Een skiplink zorgt er voor dat de menuknoppen en kopteksten worden 'geskipt' om meteen bij de inhoud te komen. Kandidaten kunnen met de tabtoets navigeren en het is duidelijker gemaakt welk element is geselecteerd.

Planning

 • Vanaf nu is het ook mogelijk om terugkoppelingssrapportages toe te voegen of aan te passen in de afname-omgeving (mits ingesteld is in de toetsmatrijs dat de cesuur in de afname-omgeving mag worden aangepast). Dit kan zowel voor als na het afnemen van de toets en alleen bij een toetsmoment. De instellingen zijn te vinden onder het kopje ‘Toetsmatrijsinstellingen’ bij de inschrijvingsinstellingen. Door de instellingen aan te passen kan een bestaand terugkoppelingsonderdeel worden aangepast of een nieuw onderdeel worden toegevoegd.
  Wordt er een onderdeel bewerkt of toegevoegd, dan wordt het terugkoppelingsonderdeel op dezelfde manier als in de beheeromgeving weergegeven, inclusief alle mogelijke instellingen. Deze wijzigingen zijn ook later terug te zien in het logboek van het toetsmoment en het logboek van de betreffende resultaten.
 • Wanneer in de planning met de cursor over het icoon van de correctierondes heen wordt gegaan, dan worden in de getoonde tooltip nu ook de correctierondes met de status ‘in concept’ getoond.

Resultaten en analyse

 • In de analyse kan worden gefilterd op de status ‘Geen correctieronde toegewezen’. Er kan nu voor deze resultaten, via de acties, direct een correctieronde worden aangemaakt. Selecteer daarvoor de kandidaten en kies onderaan bij de acties voor ‘Correctierondes beheren’.

Beheer

Via Beheer -> Instellingen -> Tabblad ‘Algemeen’ -> Taal is nu voor de Engelse taal in te stellen of de 12-uurs notatie (AM/PM) of de 24-uurs notatie gebruikt dient te worden. Hiermee wordt voor de gehele omgeving ingesteld welke tijdsvermelding er gebruikt wordt.

30-07-2023 RemindoToets Release 23.4

Versie: 23.4.00

Algemeen

De koppelvlakken van onze OOAPI-implementatie zijn bijgewerkt naar versie 0.8 van de OKE- afsprakenset, zoals beschreven op de website Edustandaard.

Paragin neemt deel aan meerdere pilots van het OOAPI project. In een eerste pilot wordt Eduarte gebruikt voor deelnemerregistratie, toetsplanning en logistiek, en RemindoToets voor de toetsafname, het verwerken van de resultaten en het terugkoppelen aan het studentinformatiesysteem. Op basis van de eerste tests in deze pilot heeft de OOAPI-werkgroep, waar wijzelf ook aan deelnemen, de OKE-afsprakenset binnen deze standaard bijgewerkt. Wij hebben op basis hiervan onze implementatie bijgewerkt.

In de Release Notes van Release 23.1 is de eerder gedeelde informatie over dit onderwerp terug te vinden.

Updates RemindoToetsManager

Vragen

 • De implementatie van AlgebraKiT is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Instellingen

 • Bij ‘Beheer vraageigenschappen’ is een extra instelling toegevoegd, namelijk ‘Eén waarde per vraag’. Door middel van deze instelling kan worden bepaald dat er per vraageigenschap maar één optie toegewezen mag worden aan een vraag. Deze instelling kan ook gecombineerd worden met de instelling ‘Verplichte eigenschap’, waardoor altijd één waarde opgegeven moet worden. Daarnaast is deze optie handig bij gebruik van een toetsmatrijs op basis van een matrix: wanneer een vraageigenschap als criterium wordt ingezet, mogen vragen ieder maar één waarde op een vraageigenschap hebben.

Updates RemindoToets Afname

Afname

 • Bij het gebruik van de wetenschappelijke versie van de rekenmachine van RemindoToets, werd als resultaat op de wortel van een negatief getal een 0 weergegeven. Er wordt nu een foutmelding gegeven, namelijk dat de (negatieve) invoer voor de wortel functie onjuist is.
 • In een oefening of oefentoets waarbij direct na het beantwoorden van een vraag de terugkoppeling wordt gegeven, is het nu mogelijk om op deze plek een eventuele PDF- bijlage (behorende bij de vraag) te openen.

Planning

 • In het logboek van het toetsmoment wordt vastgelegd op welk tijdstip de eerste kandidaat de toets startte, waardoor de instellingen van het toetsmoment definitief waren vastgezet. Hierbij toonden we altijd de naam van deze eerstgestarte kandidaat. Dit kon voor verwarring zorgen omdat dit feitelijk een willekeurige student betrof, daarom hebben we
  deze naam nu vervangen door te laten zien dat het een automatische handeling is.
 • In de kandidatenlijst van een inzagemoment wordt nu ook getoond of het account van een kandidaat inactief is, dit gebeurde al wel bij een toetsmoment. Een inactieve kandidaat kan niet inloggen en het inzagemoment raadplegen, dus er zal moeten worden bekeken of de kandidaat weer actief gemaakt dient te worden.
 • In het logboek van een inzagemoment werd de te starten vanaf/tot tijd weergegeven in de tijdsweergave van de gebruiker die de aanpassing gedaan had. Hierdoor konden de 24- uurs klok en de AM/PM-weergave door elkaar staan. Alle tijden zullen nu in de tijdsweergave worden weergegeven van de gebruiker die op dat moment het logboek bekijkt.

Resultaten en analyse

 • Bevat een toets nog niet nagekeken open vragen, dan bleven de taart- en staafdiagrammen in de analyse grijs. Dezelfde kleur grijs wordt gebruikt om onbeantwoorde vragen weer te geven en dat is verwarrend. De diagrammen krijgen nu een gele kleur als er nog niet nagekeken vragen zijn.
 • Bevat een toets veel vragen en zijn er veel afnames van deze toets, dan zal in de analyse bij het tabblad ‘Details van het resultaat’ en ‘Analyseer vragen’ het laden van deze tabbladen lang kunnen duren. Om die reden wordt er nu tijdens het laden een statusbalk getoond. Deze statusbalk geeft ook aan hoeveel antwoorden geanalyseerd moeten worden.

Correctierondes en antwoordmodel aanpassingen

 • Bij het aanpassen van het antwoordmodel van een invulvraag kan een ander goed te keuren antwoord uit een lijst met gegeven antwoorden worden gekozen. Standaard kreeg dit antwoord 1 punt, ook al was dit bij de andere antwoorden meer punten. Deze optie neemt nu de ingestelde punten van de originele juiste antwoorden over.
 • Wanneer een antwoordmodelaanpassing wordt toegevoegd en er is al een aanpassing voor dezelfde vraag (en versie), zal bij het actief maken van de status de volgende melding worden getoond: 'Er is één andere actieve antwoordmodelaanpassing. Let op dat er slechts één antwoordmodelaanpassing tegelijk op het resultaat kan worden toegepast.'.
 • Wanneer in een correctieronde in bulk, voor bijvoorbeeld verschillende regels tegelijk, correctoren werden toegevoegd, bleven na het toepassen van de actie de regels geselecteerd. We hebben er nu voor gezorgd dat na het toepassen van een actie de selectie weer ongedaan wordt gemaakt, zodat er makkelijk verder gegaan kan worden met de verdere verdeling.

Beheer

 • Het is nu mogelijk om kandidaatgroepen te importeren (Beheer > Kandidaten > Beheer kandidaatgroepen > Kandidaatgroepen importeren). Kandidaatgroepen konden al handmatig per groep worden aangemaakt of via een kandidaatimport. Bij grote aantallen is het in dat laatste geval soms handiger dat de kandidaatgroepen al bestaan.
  Kandidaatgroepen (en categorieën) kunnen worden geimporteerd door de namen handmatig in het volgende scherm toe te voegen. Wanneer de namen in kolommen in een Excelbestand staan, kunnen deze vanuit Excel gekopieerd en geplakt worden.
 • In de rechten en rollen is voor de rol ‘Opleidingscoördinator’ het recht om de details van het resultaat wel of niet te mogen bekijken, toegevoegd.

21-05-2023 RemindoToets Release 23.3

Versie: 23.3.00

Updates RemindoToetsManager

Toetsen

 • Op het tabblad ‘Instellingen’, onder het kopje ‘Uitleveringsinstellingen’, is een aanpassing gedaan: in de oude situatie werd onder het 2e punt (zie afbeelding hieronder voor de bewuste instelling) aangevinkt of de zichtbaarheid van de resultaten in de afname- omgeving aangepast mag worden.
  In de nieuwe situatie staat deze instelling niet meer in deze lijst, maar er onder. Dat komt omdat deze instelling uitgebreid is. Er is nu de mogelijkheid om te bepalen wélke specifieke onderdelen van het resultaat er in de afname-omgeving aangepast mogen worden. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om in één keer ‘Ja’ of ‘Nee’ te kiezen voor het geheel van de zichtbaarheidsinstellingen.
  In de afname-omgeving worden dan bij het aanpassen van de zichtbaarheidsinstellingen alleen de ingestelde opties getoond.

 • Op het tabblad ‘Voorbeeld’ werd niet de juiste versie van de vraag getoond wanneer het een vastgezette versie van een vraag betrof. Dit is opgelost.

Updates RemindoToets Afname

Planning

 • Wanneer van een resultaat de gekoppelde opleiding niet meer uitgeleverd werd, kon er geen inzagemoment worden ingepland. Vanaf deze release is dat wel mogelijk.

Correctierondes en antwoordmodel aanpassingen

 • Bij de uitgebreide nakijkverdeling in een correctieronde is het nu mogelijk om per corrector een percentage aan te geven. Hierdoor kan de standaard evenredige verdeling (2 correctoren, beide 50%) worden aangepast naar bijvoorbeeld 2 correctoren, waarvan de één 80% nakijkt en de ander 20%.
  Om dit toe te passen moet er bij het aanmaken van een nieuwe correctieronde voor de ‘Uitgebreide nakijkverdeling’ worden gekozen. Dan wordt er gekozen of er een verbinding tussen corrector en kandidaat moet bestaan en daarna kan gekozen worden om de verdeling te specificeren in percentages tussen correctoren.
  Bij het toevoegen van de correctoren, op toets-, regel- of vraagniveau kan dan, via ‘Mijn selectie’, per corrector een percentage worden toegekend. In eerste instantie zal er een automatische verdeling worden gemaakt, welke uiteraard aangepast kan worden. Wordt er niet een totaal van 100% ingevuld, dan zal de knop ‘Selectie afronden’ oranje kleuren met de melding dat wanneer er doorgegaan wordt, de overige verdeling automatisch wordt gedaan.

Resultaten en analyse

 • In de groepsanalyse wordt nu ook de maximum score voor de toets en voor de eventuele terugkoppelingsrapportages weergegeven.

Beheer

 • Voor het in bulk koppelen van veel opleidingen of kandidaatgroepen is een nieuwe functionaliteit toegevoegd.
  Wanneer er gefilterd is op een zoekterm en/of categorie, dan verschijnt er een knop om de gehele selectie welke gevonden is, in één keer toe te voegen aan de huidige selectie.
  Daarnaast bevat het venster waarin de koppeling gemaakt kan worden nu een extra knop.
  Na het klikken op deze knop wisselt de lijst met te koppelen groepen naar een invoerveld om handmatig een selectie mee te maken.
  Voeg in het veld één kandidaatgroep toe per regel. Om kandidaatgroepen van een specifieke categorie toe te voegen, geef deze dan als volgt op: "Categorie > Groep".
  Door op de knop ‘Selecteren’ aan de linkerkant te klikken, worden de gekozen groepen aan de lijst ‘Huidige selectie’ toegevoegd. Daarna moet rechts onderaan nog op de knop ‘Selecteren’ worden geklikt en wordt de daadwerkelijke koppeling in één keer met een hele serie groepen gemaakt.

26-03-2023 RemindoToets Release 23.2

Versie: 23.2.00

Algemeen

 • We zijn achter de schermen druk bezig om de integratie van de wiskundetoetsvragen en -functionaliteiten van SOWISO in RemindoToets vorm te geven. Met deze uitbreiding wordt het mogelijk om de wiskundevragen van SOWISO in toetsen en oefentoetsen op te nemen en te combineren met de andere vraagtypes van RemindoToets. Er worden goede vorderingen gemaakt en we hopen snel iets van de eerste fase aan geïnteresseerden te kunnen laten zien.

Updates RemindoToetsManager

Vragen

 • Bij het bewerken van een vraag, zijn de knoppen “Niet opslaan”, “Opslaan als nieuwe kopie” en “Opslaan” van plek veranderd. Deze knoppen werden in een afwijkende volgorde dan in de rest van RemindoToets getoond. We hebben ervoor gekozen om deze nu in een logische volgorde te plaatsen.
  Daarnaast ververst het previewscherm van de toetsvraag tijdens het bewerken beter na het toevoegen en bewerken van verschillende onderdelen, waardoor de knop om het voorbeeld handmatig te verversen niet meer nodig is.
 • Er is nog een aanpassing gedaan voor het bewerken van een vraag. De onderdelen van de vraag die aan de linkerkant worden getoond, bevatten nu een knop om naar de instellingen te gaan of om het onderdeel te bewerken. Daarnaast zijn de knoppen om het onderdeel te verschuiven, te kopiëren of te verwijderen nu vastgezet, waardoor ze altijd direct beschikbaar zijn.
 • De implementatie van AlgebraKiT is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Via AlgebraKiT zijn we geïnformeerd over de volgende wijzigingen:
  • Bugfixes en verbeteringen in de engine;
  • Robuustheid. De invoer van kandidaten wordt opgeslagen voordat deze wordt geëvalueerd, zodat deze niet verloren kan gaan in geval van error;
 • Heeft een gebruiker geen toegang tot de toetsmatrijzen, dan zal deze geen gebruik kunnen maken van het filter ‘Gebruikt in toetsmatrijzen’ in de vragenbank.

Toetsen

 • Om sneller inzichtelijk te maken of een toetsmatrijs ingesteld is om niet uitgeleverd te worden aan de afname-omgeving, is er een nieuw icoon toegevoegd. Dit icoon is aan de linkerkant in de lijst met toetsmatrijzen te zien.
  Dit icoon wordt weergegeven wanneer in de Uitleveringsinstellingen wordt gekozen voor de optie 'Lever deze toetsmatrijs nooit uit aan afname-omgevingen'.
  Het icoon wordt alleen getoond wanneer de toetsmatrijs opgeslagen en goedgekeurd is. Alle iconen voor andere statussen, zoals nog niet opgeslagen of concept, hebben voorrang op dit nieuwe icoon.

Updates RemindoToets Afname

Afname

 • De startknop op het dashboard van de kandidaat hebben we tekstueel wat duidelijker gemaakt, waardoor deze ook nu ook iets groter is.
 • Wordt er in de instructietekst van een toetsmatrijs een PDF als bijlage geopend, dan zal op de achtergrond de instructietekst zelf sluiten. Hierdoor is ook deze PDF verplaatsbaar over het scherm en beter te gebruiken tijdens de toetsafname.
 • Bij een uploadvraag wordt nu na het uploaden en verwerken van het bestand het tijdstip van het toevoegen van het bestand getoond.

Planning en logboek

 • In het logboek van een toetsmoment wordt nu beter vastgelegd of en zo ja, aan welke locatie een kandidaat is gekoppeld. Wanneer de locatie voor een kandidaat gewijzigd wordt, is dit nu ook terug te lezen in het logboek.
 • Daarnaast wordt nu in het logboek van het toetsmoment ook getoond wanneer de toets voor een specifieke kandidaat (via het Activiteitenoverzicht) tijdens de toetsafname is afgebroken.
 • Wanneer ingesteld is dat het resultaat van een toetsmoment als voorlopig of vertraagd moet worden gepubliceerd, dan zal dit nu ook in het logboek van het toetsmoment worden vastgelegd.
 • Het was niet mogelijk om een inzagemoment te plannen voor een toetsmatrijs welke de status ‘ter reparatie’ of ‘gearchiveerd’ had. Tevens kon er geen inzagemoment worden gepland van een toetsmoment, wanneer de gekoppelde opleiding niet meer uitgeleverd werd aan de afname-omgeving. In al deze gevallen is het vanaf nu wél mogelijk om een inzage voor het resultaat te plannen.
 • Heeft een gebruiker toegang tot de planningspagina, maar geen rechten om correctierondes aan te maken/te bewerken, dan zal deze gebruiker niet meer de melding zien dat er geen correctierondes voor dit toetsmoment zijn aangemaakt.

Correctierondes en antwoordmodel aanpassingen

 • Wordt er een antwoordmodelaanpassing gedaan op een open vraag, waarbij gekozen wordt om de correctieronde te heropenen, dan wordt nu op verschillende manieren een melding getoond over de consequentie van deze keuze. Het correctiewerk zal dan namelijk opnieuw moeten worden beoordeeld door de corrector. Dit is niet in alle gevallen de bedoeling, maar werd soms per ongeluk zo ingesteld door de gebruiker.

Gebruikersbeheer

 • Bij het importeren van begeleiders was het e-mailadres niet een verplicht veld (bij de handmatige invoer wel). Dit is nu gelijkgetrokken, waardoor een e-mailadres altijd verplicht is.

29-01-2023 RemindoToets Release 23.1

Versie: 23.1.00

Algemeen

 • LTI 1.3
  LTI staat voor Learning Tools Interoperability en is de standaard waarmee RemindoToets, eenvoudig kan worden toegevoegd en gekoppeld aan coursemanagementsoftware, learning management systems (LMS) of elektronische leeromgevingen (ELO). LTI is een wereldwijde standaard van 1EdTech (voorheen IMS Global genaamd), en een standaard die wij graag ondersteunen vanuit onze visie dat Open Standaarden een belangrijke
  facilitator zijn om software van meerwaarde te laten zijn voor het onderwijs.

RemindoToets kon al via LTI 1.1 gekoppeld worden aan andere systemen, maar met deze Release ondersteunen we nu ook de nieuwste LTI-versie 1.3. Hiermee kunnen op een eenvoudige wijze (oefen)toetsen worden opgestart vanuit andere platforms.

RemindoToets blijft momenteel versie 1.1 ondersteunen zodat bestaande koppelingen blijven werken, maar 1EdTech raadt aan de verouderde versie 1.1 van LTI uit te faseren.

Het gebruik van versie 1.3 heeft namelijk een aantal voordelen:

 • Verbeterde beveiliging op basis van OAuth2 en JSON Web Tokens;
 • Eenvoudige en eenduidige manier van configureren van de koppeling;
 • Ondersteuning voor LTI Advantage Service “Deep Linking”: Hiermee kan een docent direct vanuit het LMS een (oefen)toets kiezen die toegevoegd moet worden en hoeft er geen LTI-link meer vooraf opgezocht te worden in
  RemindoToets zoals met LTI 1.1 wel altijd moest;
 • Ondersteuning voor LTI Advantage Service “Assignment and Grade Services”: een verbeterde manier voor het terugkoppelen van de cijfers/resultaten, met meer details dan waar LTI 1.1 de ruimte aan bood.

Naast het ondersteunen van de nieuwe versie van LTI hebben we ook het beheer van de LTI-koppelingen binnen RemindoToets vereenvoudigd. Alle instellingen en informatie die nodig zijn voor het opzetten van een koppeling is op één plek terug te vinden in de Afname-omgeving onder Beheer > Instellingen > tabblad “LTI”.

Raadpleeg de documentatie van het LMS of ELO om te weten hoe een LTI-koppeling toegevoegd en gebruikt kan worden.
Voorlopig blijven we zoals gezegd tot nader informatie ook LTI 1.1 ondersteunen, de werking hiervan blijft ongewijzigd. We raden echter aan voor nieuwe koppelingen versie 1.3 te gebruiken en zo versie 1.1 te gaan uitfaseren.

 • Open Onderwijs API (OOAPI)
  Vanuit de MBO Raad en MBO Digitaal is een initiatief opgestart voor het ontwikkelen van een standaard op basis van de Open Onderwijs API, om systemen binnen het onderwijs aan elkaar te kunnen koppelen. Bij dit initiatief zijn naast Paragin diverse andere leveranciers aangesloten: CACI (Osiris), Oracle (Peoplesoft), Topicus (Eduarte), Visma Advitrae (Xedule) en Xebic (OnTrack). Kennisnet, Surf, MBO digitaal en Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) zijn eveneens hierbij betrokken, net als diverse
  examenleveranciers en MBO-instellingen.

In deze standaard wordt een koppeling beschreven tussen diverse functionaliteiten om data op een uniforme wijze uit te wisselen:

 • Deelnemerregistratie: de studentgegevens inclusief de opleidingen en modules die de studenten volgen en de bijbehorende toetsen die zij moeten doen;
 • Toetsplanning & toetslogistiek: de afnameplanning voor de toetsen en examens;
 • Toetsafname: waar de toetsafname van de groep van studenten plaatsvindt en resultaten ontstaan.

In deze Release hebben we de koppelvlakken toegevoegd die beschreven zijn voor de toetsafnamefunctionaliteit. Paragin neemt deel aan een eerste pilot van het OOAPIproject, waarbinnen Eduarte zal worden gebruikt voor deelnemerregistratie, toetsplanning en logistiek, en RemindoToets voor de toetsafname, het verwerken van de resultaten en het terugkoppelen aan het studentinformatiesysteem.

Het uitgangspunt van OOAPI is dat de standaard en de bijbehorende nieuwe APIendpoints door iedereen gebruikt kunnen worden, maar de verwachting is dat er na de genoemde pilot nog aanpassingen aan de beschreven standaard gedaan zullen worden.

In de Release Notes van de komende RemindoToets-releases zullen we blijven
informeren over de voortgang van deze nieuwe, impactvolle Nederlandse open standaard.

RemindoToetsManager

1. Vragen

 • Bij het toevoegen van een afbeelding aan een vraag, staat de instelling ‘Sta het vergroten van de afbeelding toe’ nu standaard op ‘Ja’ ingesteld.

2. Toetsen

 • In de lijst met toetsmatrijzen, aan de linkerkant van het scherm, tonen we nu bij toetsen van het type toetsmatrix ook het totaal aantal vragen.
 • Op het tabblad ‘Instellingen’ van een toetsmatrijs is onderaan een nieuw onderdeel toegevoegd, genaamd ‘Vraagdetailinstellingen’. Deze optie maakt het mogelijk dat de naam van de auteur van de vragen binnen de toets, niet getoond wordt bij de vraaginformatie in de afname-omgeving.
 • Op hetzelfde tabblad hebben we aan de keuzelijst voor het maximum aantal keer opnieuw doen (de herkansingsinstellingen) een aantal extra opties toegevoegd. Hierdoor is het nu mogelijk om in te stellen dat er tot bijvoorbeeld 10 maal herkanst mag worden.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Tijdens de afname van een toets door een kandidaat zijn de knoppen die nodig zijn tijdens de toets nu beter toegankelijk via het toetsenbord (tab-toets).
 • Wanneer een vraag van het type AlgebraKiT gebruikt wordt, werd in sommige gevallen een extra knop (binnen dit vraagtype) getoond om het antwoord op te slaan. Dit kon verwarrend werken, daarom wordt nu alleen de knop vanuit RemindoToets getoond.
 • Bevat een toets terugkoppelingsonderdelen waarin open vragen zitten, dan werd eerder direct na afloop van de toets (mits ingesteld), de terugkoppelingsrapportage niet getoond.
  De rapportage wordt vanaf nu wel getoond, waarbij sommige onderdelen nog geen resultaat hebben, omdat deze nog nagekeken dienen te worden.

2. Planning

 • Bij het toevoegen van kandidaten aan een toetsmoment wordt nu een melding gegeven wanneer bij deze kandidaat deze toets al eens eerder is afgenomen en de betreffende kandidaat dus al een resultaat op de betreffende toets heeft. Deze melding is puur ter informatie en heeft verder geen consequenties voor de afname, eenmaal gepland kan de kandidaat de toets gewoon opnieuw maken.

3. Resultaten en Analyse

 • In de Excel-export van de pagina “Alle resultaten” is een kolom toegevoegd om het type resultaat beter te kunnen duiden. In de kolom “Resultaat” zal het behaalde resultaat staan en in de nieuwe kolom “Type resultaat” zal worden weergegeven of dit resultaat een cijfer, een percentage of een puntenaantal betreft.

4. Antwoorden nakijken

 • Tijdens het nakijken van antwoorden op open vragen, kan het bijbehorende antwoordmodel worden geopend (als deze aan de vraag toegevoegd is). Terwijl deze geopend is, kunnen nu tegelijkertijd de punten voor de beoordelingscriteria worden gegeven, eerder moest deze pop-up hiervoor eerst gesloten worden.

5. Beheer en API

 • Het is nu mogelijk om voor de Begeleiderrol via de import ook de Opleidingscoördinator-optie mee te nemen. Deze kan via een extra kolom in het importbestand worden opgenomen en geïmporteerd worden. In het voorbeeldbestand is deze kolom ook toegevoegd;
 • Wanneer vervolgens een export gemaakt wordt van deze gebruikers, dan wordt de opleiding die aan deze extra rol is gekoppeld, ook in een aparte kolom getoond;
 • Bij de meeste rollen is het recht om correctierondes te mogen toevoegen/bewerken als instelbaar recht toegevoegd. De rollen waar dit niet het geval is, zijn rollen die geen connectie met dit recht nodig hebben;
 • Er is een nieuwe API-call toegevoegd waarmee gearchiveerde gebruikers via de API verwijderd kunnen worden.

Jaarplanning

We plannen voor komend jaar 6 kleinere releases, met relatief kleinere hoeveelheden aanpassingen per release. Elke release zal telkens 2 weken vóór de Release al op Preview beschikbaar komen om bekeken en uitgeprobeerd te worden. Op het moment dat een release op Preview beschikbaar komt, informeren we je daar natuurlijk over met het toezenden van Release Notes om te kunnen zien wat er zoal nieuw is in die release.

De volgende momenten staan in onze agenda genoteerd:

RemindoToets Release 23.1

Release op Preview: zaterdag 14 januari 2023
Release op Productie: zondag 29 januari 2023

RemindoToets Release 23.2

Release op Preview: zaterdag 11 maart 2023
Release op Productie: zondag 26 maart 2023

RemindoToets Release 23.3

Release op Preview: zaterdag 6 mei 2023
Release op Productie: zondag 21 mei 2023

RemindoToets Release 23.4

Release op Preview: zaterdag 15 juli 2023
Release op Productie: zondag 30 juli 2023

RemindoToets Release 23.5

Release op Preview: zaterdag 9 september 2023
Release op Productie: zondag 24 september 2023

RemindoToets Release 23.6

Release op Preview: zaterdag 4 november 2023
Release op Productie: zondag 26 november 2023