Release Notes 2023
 • 27 Mar 2023
 • Pdf

Release Notes 2023

 • Pdf

26-03-2023 RemindoToets Release 23.2

Versie: 23.2.00

Algemeen

 • We zijn achter de schermen druk bezig om de integratie van de wiskundetoetsvragen en -functionaliteiten van SOWISO in RemindoToets vorm te geven. Met deze uitbreiding wordt het mogelijk om de wiskundevragen van SOWISO in toetsen en oefentoetsen op te nemen en te combineren met de andere vraagtypes van RemindoToets. Er worden goede vorderingen gemaakt en we hopen snel iets van de eerste fase aan geïnteresseerden te kunnen laten zien.

Updates RemindoToetsManager

Vragen

 • Bij het bewerken van een vraag, zijn de knoppen “Niet opslaan”, “Opslaan als nieuwe kopie” en “Opslaan” van plek veranderd. Deze knoppen werden in een afwijkende volgorde dan in de rest van RemindoToets getoond. We hebben ervoor gekozen om deze nu in een logische volgorde te plaatsen.
  Daarnaast ververst het previewscherm van de toetsvraag tijdens het bewerken beter na het toevoegen en bewerken van verschillende onderdelen, waardoor de knop om het voorbeeld handmatig te verversen niet meer nodig is.
 • Er is nog een aanpassing gedaan voor het bewerken van een vraag. De onderdelen van de vraag die aan de linkerkant worden getoond, bevatten nu een knop om naar de instellingen te gaan of om het onderdeel te bewerken. Daarnaast zijn de knoppen om het onderdeel te verschuiven, te kopiëren of te verwijderen nu vastgezet, waardoor ze altijd direct beschikbaar zijn.
 • De implementatie van AlgebraKiT is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Via AlgebraKiT zijn we geïnformeerd over de volgende wijzigingen:
  • Bugfixes en verbeteringen in de engine;
  • Robuustheid. De invoer van kandidaten wordt opgeslagen voordat deze wordt geëvalueerd, zodat deze niet verloren kan gaan in geval van error;
 • Heeft een gebruiker geen toegang tot de toetsmatrijzen, dan zal deze geen gebruik kunnen maken van het filter ‘Gebruikt in toetsmatrijzen’ in de vragenbank.

Toetsen

 • Om sneller inzichtelijk te maken of een toetsmatrijs ingesteld is om niet uitgeleverd te worden aan de afname-omgeving, is er een nieuw icoon toegevoegd. Dit icoon is aan de linkerkant in de lijst met toetsmatrijzen te zien.
  Dit icoon wordt weergegeven wanneer in de Uitleveringsinstellingen wordt gekozen voor de optie 'Lever deze toetsmatrijs nooit uit aan afname-omgevingen'.
  Het icoon wordt alleen getoond wanneer de toetsmatrijs opgeslagen en goedgekeurd is. Alle iconen voor andere statussen, zoals nog niet opgeslagen of concept, hebben voorrang op dit nieuwe icoon.

Updates RemindoToets Afname

Afname

 • De startknop op het dashboard van de kandidaat hebben we tekstueel wat duidelijker gemaakt, waardoor deze ook nu ook iets groter is.
 • Wordt er in de instructietekst van een toetsmatrijs een PDF als bijlage geopend, dan zal op de achtergrond de instructietekst zelf sluiten. Hierdoor is ook deze PDF verplaatsbaar over het scherm en beter te gebruiken tijdens de toetsafname.
 • Bij een uploadvraag wordt nu na het uploaden en verwerken van het bestand het tijdstip van het toevoegen van het bestand getoond.

Planning en logboek

 • In het logboek van een toetsmoment wordt nu beter vastgelegd of en zo ja, aan welke locatie een kandidaat is gekoppeld. Wanneer de locatie voor een kandidaat gewijzigd wordt, is dit nu ook terug te lezen in het logboek.
 • Daarnaast wordt nu in het logboek van het toetsmoment ook getoond wanneer de toets voor een specifieke kandidaat (via het Activiteitenoverzicht) tijdens de toetsafname is afgebroken.
 • Wanneer ingesteld is dat het resultaat van een toetsmoment als voorlopig of vertraagd moet worden gepubliceerd, dan zal dit nu ook in het logboek van het toetsmoment worden vastgelegd.
 • Het was niet mogelijk om een inzagemoment te plannen voor een toetsmatrijs welke de status ‘ter reparatie’ of ‘gearchiveerd’ had. Tevens kon er geen inzagemoment worden gepland van een toetsmoment, wanneer de gekoppelde opleiding niet meer uitgeleverd werd aan de afname-omgeving. In al deze gevallen is het vanaf nu wél mogelijk om een inzage voor het resultaat te plannen.
 • Heeft een gebruiker toegang tot de planningspagina, maar geen rechten om correctierondes aan te maken/te bewerken, dan zal deze gebruiker niet meer de melding zien dat er geen correctierondes voor dit toetsmoment zijn aangemaakt.

Correctierondes en antwoordmodel aanpassingen

 • Wordt er een antwoordmodelaanpassing gedaan op een open vraag, waarbij gekozen wordt om de correctieronde te heropenen, dan wordt nu op verschillende manieren een melding getoond over de consequentie van deze keuze. Het correctiewerk zal dan namelijk opnieuw moeten worden beoordeeld door de corrector. Dit is niet in alle gevallen de bedoeling, maar werd soms per ongeluk zo ingesteld door de gebruiker.

Gebruikersbeheer

 • Bij het importeren van begeleiders was het e-mailadres niet een verplicht veld (bij de handmatige invoer wel). Dit is nu gelijkgetrokken, waardoor een e-mailadres altijd verplicht is.

29-01-2023 RemindoToets Release 23.1

Versie: 23.1.00

Algemeen

 • LTI 1.3
  LTI staat voor Learning Tools Interoperability en is de standaard waarmee RemindoToets, eenvoudig kan worden toegevoegd en gekoppeld aan coursemanagementsoftware, learning management systems (LMS) of elektronische leeromgevingen (ELO). LTI is een wereldwijde standaard van 1EdTech (voorheen IMS Global genaamd), en een standaard die wij graag ondersteunen vanuit onze visie dat Open Standaarden een belangrijke
  facilitator zijn om software van meerwaarde te laten zijn voor het onderwijs.

RemindoToets kon al via LTI 1.1 gekoppeld worden aan andere systemen, maar met deze Release ondersteunen we nu ook de nieuwste LTI-versie 1.3. Hiermee kunnen op een eenvoudige wijze (oefen)toetsen worden opgestart vanuit andere platforms.

RemindoToets blijft momenteel versie 1.1 ondersteunen zodat bestaande koppelingen blijven werken, maar 1EdTech raadt aan de verouderde versie 1.1 van LTI uit te faseren.

Het gebruik van versie 1.3 heeft namelijk een aantal voordelen:

 • Verbeterde beveiliging op basis van OAuth2 en JSON Web Tokens;
 • Eenvoudige en eenduidige manier van configureren van de koppeling;
 • Ondersteuning voor LTI Advantage Service “Deep Linking”: Hiermee kan een docent direct vanuit het LMS een (oefen)toets kiezen die toegevoegd moet worden en hoeft er geen LTI-link meer vooraf opgezocht te worden in
  RemindoToets zoals met LTI 1.1 wel altijd moest;
 • Ondersteuning voor LTI Advantage Service “Assignment and Grade Services”: een verbeterde manier voor het terugkoppelen van de cijfers/resultaten, met meer details dan waar LTI 1.1 de ruimte aan bood.

Naast het ondersteunen van de nieuwe versie van LTI hebben we ook het beheer van de LTI-koppelingen binnen RemindoToets vereenvoudigd. Alle instellingen en informatie die nodig zijn voor het opzetten van een koppeling is op één plek terug te vinden in de Afname-omgeving onder Beheer > Instellingen > tabblad “LTI”.

Raadpleeg de documentatie van het LMS of ELO om te weten hoe een LTI-koppeling toegevoegd en gebruikt kan worden.
Voorlopig blijven we zoals gezegd tot nader informatie ook LTI 1.1 ondersteunen, de werking hiervan blijft ongewijzigd. We raden echter aan voor nieuwe koppelingen versie 1.3 te gebruiken en zo versie 1.1 te gaan uitfaseren.

 • Open Onderwijs API (OOAPI)
  Vanuit de MBO Raad en MBO Digitaal is een initiatief opgestart voor het ontwikkelen van een standaard op basis van de Open Onderwijs API, om systemen binnen het onderwijs aan elkaar te kunnen koppelen. Bij dit initiatief zijn naast Paragin diverse andere leveranciers aangesloten: CACI (Osiris), Oracle (Peoplesoft), Topicus (Eduarte), Visma Advitrae (Xedule) en Xebic (OnTrack). Kennisnet, Surf, MBO digitaal en Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) zijn eveneens hierbij betrokken, net als diverse
  examenleveranciers en MBO-instellingen.

In deze standaard wordt een koppeling beschreven tussen diverse functionaliteiten om data op een uniforme wijze uit te wisselen:

 • Deelnemerregistratie: de studentgegevens inclusief de opleidingen en modules die de studenten volgen en de bijbehorende toetsen die zij moeten doen;
 • Toetsplanning & toetslogistiek: de afnameplanning voor de toetsen en examens;
 • Toetsafname: waar de toetsafname van de groep van studenten plaatsvindt en resultaten ontstaan.

In deze Release hebben we de koppelvlakken toegevoegd die beschreven zijn voor de toetsafnamefunctionaliteit. Paragin neemt deel aan een eerste pilot van het OOAPIproject, waarbinnen Eduarte zal worden gebruikt voor deelnemerregistratie, toetsplanning en logistiek, en RemindoToets voor de toetsafname, het verwerken van de resultaten en het terugkoppelen aan het studentinformatiesysteem.

Het uitgangspunt van OOAPI is dat de standaard en de bijbehorende nieuwe APIendpoints door iedereen gebruikt kunnen worden, maar de verwachting is dat er na de genoemde pilot nog aanpassingen aan de beschreven standaard gedaan zullen worden.

In de Release Notes van de komende RemindoToets-releases zullen we blijven
informeren over de voortgang van deze nieuwe, impactvolle Nederlandse open standaard.

RemindoToetsManager

1. Vragen

 • Bij het toevoegen van een afbeelding aan een vraag, staat de instelling ‘Sta het vergroten van de afbeelding toe’ nu standaard op ‘Ja’ ingesteld.

2. Toetsen

 • In de lijst met toetsmatrijzen, aan de linkerkant van het scherm, tonen we nu bij toetsen van het type toetsmatrix ook het totaal aantal vragen.
 • Op het tabblad ‘Instellingen’ van een toetsmatrijs is onderaan een nieuw onderdeel toegevoegd, genaamd ‘Vraagdetailinstellingen’. Deze optie maakt het mogelijk dat de naam van de auteur van de vragen binnen de toets, niet getoond wordt bij de vraaginformatie in de afname-omgeving.
 • Op hetzelfde tabblad hebben we aan de keuzelijst voor het maximum aantal keer opnieuw doen (de herkansingsinstellingen) een aantal extra opties toegevoegd. Hierdoor is het nu mogelijk om in te stellen dat er tot bijvoorbeeld 10 maal herkanst mag worden.

RemindoToets Afname

1. Afname

 • Tijdens de afname van een toets door een kandidaat zijn de knoppen die nodig zijn tijdens de toets nu beter toegankelijk via het toetsenbord (tab-toets).
 • Wanneer een vraag van het type AlgebraKiT gebruikt wordt, werd in sommige gevallen een extra knop (binnen dit vraagtype) getoond om het antwoord op te slaan. Dit kon verwarrend werken, daarom wordt nu alleen de knop vanuit RemindoToets getoond.
 • Bevat een toets terugkoppelingsonderdelen waarin open vragen zitten, dan werd eerder direct na afloop van de toets (mits ingesteld), de terugkoppelingsrapportage niet getoond.
  De rapportage wordt vanaf nu wel getoond, waarbij sommige onderdelen nog geen resultaat hebben, omdat deze nog nagekeken dienen te worden.

2. Planning

 • Bij het toevoegen van kandidaten aan een toetsmoment wordt nu een melding gegeven wanneer bij deze kandidaat deze toets al eens eerder is afgenomen en de betreffende kandidaat dus al een resultaat op de betreffende toets heeft. Deze melding is puur ter informatie en heeft verder geen consequenties voor de afname, eenmaal gepland kan de kandidaat de toets gewoon opnieuw maken.

3. Resultaten en Analyse

 • In de Excel-export van de pagina “Alle resultaten” is een kolom toegevoegd om het type resultaat beter te kunnen duiden. In de kolom “Resultaat” zal het behaalde resultaat staan en in de nieuwe kolom “Type resultaat” zal worden weergegeven of dit resultaat een cijfer, een percentage of een puntenaantal betreft.

4. Antwoorden nakijken

 • Tijdens het nakijken van antwoorden op open vragen, kan het bijbehorende antwoordmodel worden geopend (als deze aan de vraag toegevoegd is). Terwijl deze geopend is, kunnen nu tegelijkertijd de punten voor de beoordelingscriteria worden gegeven, eerder moest deze pop-up hiervoor eerst gesloten worden.

5. Beheer en API

 • Het is nu mogelijk om voor de Begeleiderrol via de import ook de Opleidingscoördinator-optie mee te nemen. Deze kan via een extra kolom in het importbestand worden opgenomen en geïmporteerd worden. In het voorbeeldbestand is deze kolom ook toegevoegd;
 • Wanneer vervolgens een export gemaakt wordt van deze gebruikers, dan wordt de opleiding die aan deze extra rol is gekoppeld, ook in een aparte kolom getoond;
 • Bij de meeste rollen is het recht om correctierondes te mogen toevoegen/bewerken als instelbaar recht toegevoegd. De rollen waar dit niet het geval is, zijn rollen die geen connectie met dit recht nodig hebben;
 • Er is een nieuwe API-call toegevoegd waarmee gearchiveerde gebruikers via de API verwijderd kunnen worden.

Jaarplanning

We plannen voor komend jaar 6 kleinere releases, met relatief kleinere hoeveelheden aanpassingen per release. Elke release zal telkens 2 weken vóór de Release al op Preview beschikbaar komen om bekeken en uitgeprobeerd te worden. Op het moment dat een release op Preview beschikbaar komt, informeren we je daar natuurlijk over met het toezenden van Release Notes om te kunnen zien wat er zoal nieuw is in die release.

De volgende momenten staan in onze agenda genoteerd:

RemindoToets Release 23.1

Release op Preview: zaterdag 14 januari 2023
Release op Productie: zondag 29 januari 2023

RemindoToets Release 23.2

Release op Preview: zaterdag 11 maart 2023
Release op Productie: zondag 26 maart 2023

RemindoToets Release 23.3

Release op Preview: zaterdag 6 mei 2023
Release op Productie: zondag 21 mei 2023

RemindoToets Release 23.4

Release op Preview: zaterdag 15 juli 2023
Release op Productie: zondag 30 juli 2023

RemindoToets Release 23.5

Release op Preview: zaterdag 9 september 2023
Release op Productie: zondag 24 september 2023

RemindoToets Release 23.6

Release op Preview: zaterdag 4 november 2023
Release op Productie: zondag 19 november 2023